V�?n phòng Guatemala paves trụ s�? của công ty �?i�?n thoại Tigo

Chính quyền Guatemala �?ã �?�?t kích vào ngày hôm nay trụ s�? chính của công ty �?i�?n thoại Tigo, m�?t công ty con của Tập �?oàn Đi�?n thoại qu�?c tế Millicom của Anh, �?�? tìm kiếm tài li�?u liên quan �?ến trường hợp có th�? tham nhũng.

Guatemala, 23 tháng 11 (EFE) .- Các nhà chức trách �? Guatemala ngày nay �?�?t kích trụ s�? của công ty �?i�?n thoại Tigo, công ty con của Millicom International Cellular tiếng Anh, tìm kiếm tài li�?u liên quan �?ến m�?t trường hợp tham nhũng có th�? xảy ra.

Hoạt �?�?ng này, ph�?i hợp dẫn �?ầu b�?i Công t�? viên ch�?ng lại sự bất công (FECI) của B�? Công (MP), Ủy ban Qu�?c tế Ch�?ng Bất công �? Guatemala (CICIG) và Công an Dân sự qu�?c gia (PNC) - là tìm kiếm lần thứ n�?m trong các trang web có liên quan �?ến công ty �?ó.

Trong tìm kiếm của các cơ quan chức n�?ng, các cu�?c �?iều tra di�?n ra tại Plaza Tigo, �? km 9.5 của Carretera m�?t El Salvador; b�?i m�?t s�? phương ti�?n truyền thông �?�?a phương v�?i chủ t�?ch của công ty, Mario López.

Chủ t�?ch của FECI, Juan Francisco Sandoval, �?ã xác nhận v�?i báo chí rằng ngày nay không ai b�? bắt và các cu�?c tấn công sẽ phục vụ �?�? thu thập thông tin cho phép họ �?iều tra, nhưng không tiết l�? nhiều dữ li�?u hơn vì thủ tục �?ang �?ược phát tri�?n.

MP, Thelma Aldana, �?ã �?ề cập rằng các cu�?c �?�?t kích liên quan �?ến tuyên b�? như là m�?t c�?ng tác hi�?u quả của cựu quản lý của Telgua-Claro (thu�?c s�? hữu của América Móvil), Julio Porras Zadik, �?ã lên án vào tháng 6 vì �?ã tài trợ bầu cử bất hợp pháp cho �?ảng yêu nư�?c vào n�?m 2011, khi bài thơ �?ôi của Otto Pérez Molina và Roxana Baldetti lên nắm quyền, �?ược xử lý b�?i tham nhũng.

Theo tuyên b�? của Zadik, công ty �?i�?n thoại Claro �?ã thuê các d�?ch vụ của cựu Đại sứ Guatemala tại Hoa Kỳ (2013-2015), Julio Ligorría, �?�? trong n�?m 2011, chiến d�?ch bầu cử �?ầy �?ủ, trung gian hòa giải cu�?c xung �?�?t giữa công ty của ông v�?i Tigo, người �?ã tuyên b�? ông 400 tri�?u �?ô la k�? từ n�?m 1998.

Zadik nói rằng Claro bằng Tigo trong những �?óng góp của ông cho Chiến d�?ch tập th�? Patriota v�?i khoản chi trả 15 tri�?u quetzales (khoảng 2 tri�?u �?ô la), �?ược coi như là m�?t phần của chiến lược "thương mại-chính tr�?" Claro �?ược thiết kế b�?i Ligorría �?�? c�? gắng giải quyết tranh chấp.

Ligorría �?ã tạo ra cu�?c họp �? Mexico giữa Pérez Molina, Baldetti và người �?àn ông giàu nhất Mexico và thứ n�?m trên thế gi�?i, Carlos Slim, chủ nhân của America Movil, và tạo ra những bức ảnh tương tự �?ược tiết l�? b�?i các mạng xã h�?i, �?iều này �?ã s�?m gây ra rằng Tigo, �?ã nhìn thấy cách tiếp cận của �?�?i thủ của nó v�?i các th�?ng �?�?c Guatemala trong tương lai, yêu cầu m�?t cu�?c họp �?�? �?ạt �?ược thỏa thuận v�?i công ty Slim.

của ngày 02 tháng 9 n�?m 2011, chưa �?ầy m�?t tháng sau cu�?c họp, Telgua và Tigo "ký hợp �?�?ng giao d�?ch và giải quyết tranh chấp cho 400 tri�?u �?ô la "và vấn �?ề Telgua �?ã �?ược giải quyết" tài trợ cho Đảng Patriot "theo những câu hỏi �?ầu tiên.

Ngoài vi�?c này Trong trường hợp tham nhũng, người �?ứng �?ầu CICIG, công t�? viên người Colombia, Iván Velásquez, cho biết h�?i tháng 7 rằng cùng v�?i FECI họ sẽ �?iều tra Tigo và National Unity of Hope, từ n�?m 2008 �?ến n�?m 2012, �?�? xem Chính phủ Guatemala có th�? h�? trợ công ty vi�?n thông của Lopez như thế nào.