Các nhà sản xuất khí �?�?t tập trung tại Bolivia tìm kiếm công thức �?�? �?ạt �?ược "giá cả hợp lý"

Các qu�?c gia cung cấp khí �?�?t chính trên thế gi�?i, nắm giữ 70% trữ lượng n�?ng lượng, tìm kiếm cơ chế của Bolivia �?�? �?ạt �?ược "mức giá hợp lý" và giảm sự không chắc chắn về thu nhập của nó gây ra b�?i sự biến �?�?ng của dầu trên th�? trường.

Santa Cruz (Bolivia), ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Các qu�?c gia cung cấp khí �?�?t chính trên thế gi�?i, chiếm 70% trữ lượng n�?ng lượng, tìm kiếm cơ chế Bolivia �?�? �?ạt �?ược "giá cả hợp lý" và giảm sự không chắc chắn về thu nhập của họ do biến �?�?ng của dầu trên th�? trường.

Điều này �?ã �?ược B�? trư�?ng Dầu mỏ Bolivia chủ nhà của Di�?n �?àn các nư�?c xuất khẩu khí �?�?t (FPEG), Luis Alberto Sánchez, người �?ã làm giảm sự không chắc chắn này là "thách thức th�? trường chính" �?�?i v�?i nhiên li�?u sạch, theo m�?t

Di�?n �?àn, di�?n ra từ thứ ba tại thành ph�? Santa Cruz (phía �?ông), có sự tham dự của các b�? trư�?ng hoặc các �?ại di�?n khác của mười hai nư�?c các thành viên và bảy qu�?c gia quan sát viên khác.

Cu�?c hẹn ban �?ầu �?ược dự �?�?nh sẽ �?ược t�? chức vào ngày mai v�?i m�?t cu�?c họp t�?ng th�?ng giữa các qu�?c gia tham gia, nhưng nó ch�? �?ến cho nư�?c này, T�?ng th�?ng Guinea Xích �?ạo, Teodoro Obiang, nắm quyền từ n�?m 1979 và T�?ng th�?ng Evo Morales �?ược trang trí ngày nay �? La Paz.

Có th�? ngày mai ông sẽ tham dự cu�?c họp về T�?ng th�?ng Venezuela, Nicolás Maduro.

Về mục �?ích của cu�?c họp, ông Sánchez nói rằng các nghiên cứu nên �?ược �?ẩy mạnh �?�? thiết lập m�?t phương pháp �?�? �?ảm bảo rằng sự không chắc chắn về giá không b�? ảnh hư�?ng b�?i các yếu t�? bên ngoài và rằng nếu có m�?t ảnh hư�?ng "giá cả hợp lý �?ược duy trì mà tiếp tục �?óng góp cho sự �?n �?�?nh và an ninh n�?ng lượng của m�?t qu�?c gia ". Đ�? �?�?i mặt v�?i những thay �?�?i và thách thức liên tục, các hi�?p �?�?nh hợp tác giữa tất cả các bên tham gia của các nư�?c xuất khẩu và tiêu dùng phải �?ược củng c�?, nhằm mục �?ích tạo ra và �?ảm bảo rằng tất cả các bên liên quan �?ến m�?t s�? lợi ích ", Sánchez nói.

Trong trường hợp Bolivia, sự giảm giá khí tự nhiên Xuất khẩu sang Braxin và Achentina �?ã ảnh hư�?ng l�?n �?ến nền kinh tế.

Ngoài ra, như �?ã nêu, các nư�?c sản xuất khí phải thiết lập "cùng nhau, m�?t phương pháp luận phù hợp cho phép t�?i ưu hoá các chi phí liên quan �?ến hoạt �?�?ng th�?m dò và khai thác mà không ảnh hư�?ng �?ến vi�?c thu h�?i khí tự nhiên và t�?i �?a hoá lợi ích của vi�?c khai thác.

El chính phủ ám ch�? thực tế rằng các qu�?c gia như Bolivia �?ặt câu hỏi rằng chi phí hoạt �?�?ng của các công ty dầu mỏ vẫn cao khi giá khí �?�?t thấp, �?iều này sẽ ảnh hư�?ng �?ến phát tri�?n cung ứng, sản xuất và th�? trường. Các nhà lãnh �?ạo doanh nghi�?p, bao g�?m T�?ng th�?ng Repsol Antonio Brufau, �?ã thảo luận về những thách thức về giá vào ngày hôm trư�?c. của khí �?�?t tự nhiên, �?ạt �?ược kết luận tương tự, không còn �?ược lập ch�? mục cho chi phí dầu thô, nhưng sẽ �?ược tính theo k�?ch bản "khí �?�?t �?�?i v�?i khí �?�?t" theo các khu vực �?�?a lý.

Khí than �?á hoặc khí �?�?t phi thường hoặc khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), �?ược buôn bán trong tàu ch�? dầu khí hoặc xe t�?ng ch�? dầu, �?ại di�?n cạnh tranh cho khí �?�?t xuất khẩu bằng �?ường �?ng.

Cu�?c họp liên chính phủ �? Bô-li-vi-a cũng �?ại di�?n cho các qu�?c gia ki�?m soát 40% sản lượng khí tự nhiên trên thế gi�?i và 60% các nư�?c xuất khẩu LNG.

Entre các cơ quan chức n�?ng �?ang có mặt trong các cu�?c họp dự trữ mà không có báo chí là B�? trư�?ng B�? N�?ng lượng và Công nghi�?p của Nga Alexánder Novak của Petroleo de Venezuela, Eulogio del Pino; các nư�?c thành viên Di�?n �?àn là Algeria, Bolivia, Ai Cập, Guinea Xích Đạo, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Nga, Trinidad và Tobago, United Arab Emirates và Venezuela.

Azerbaijan, Iraq, Kazakhstan, Hà Lan, Na Uy, Oman và Peru có �?�?a v�? của các qu�?c gia quan sát.