Các BĐT B�? Đào Nha bảo v�? thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

Các BĐS B�? Đào Nha Francisco Assis và António Marinho e Pinto ngày hôm nay bảo v�? sự cần thiết phải hoàn thành hi�?p �?�?nh thương mại giữa Liên minh châu �?u và Mercosur �?�? �?ưa cho nư�?c Mỹ Latina "tầm quan trọng" trong b�?i cảnh châu �?u.

Lisbon, 23 tháng 11 (EFE) .- Các thành viên B�? Đào Nha Francisco Assis và António Marinho e Pinto hôm nay bảo v�? sự cần thiết phải hoàn thành hi�?p �?�?nh thương mại giữa Liên minh châu �?u và Mercosur �?�? �?ưa cho châu Mỹ Latinh "tầm quan trọng �?áng k�?" trong toàn cảnh châu �?u.

Trong m�?t cu�?c tranh luận về quan h�? giữa châu �?u và Mỹ Latinh t�? chức tại trung tâm Culturgest �? Lisbon, Assis, Chủ t�?ch phái �?oàn của Ngh�? vi�?n châu �?u về quan h�? v�?i Mercosur nói rằng EU �?ang n�? lực �?�? �?ạt �?ược m�?t thoả thuận tạo ra "không gian chính tr�? chung" giữa hai bên Assis, thu�?c nhóm xã h�?i chủ nghĩa của Phòng Châu �?u, nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ �?òi hỏi các yêu cầu t�?i thi�?u về nhân quyền, �?ặc bi�?t là cái gọi là "quyền của người bản �?�?a".

MEP B�? Đào Nha thừa nhận rằng EU "�?ã có các ưu tiên khác" trong quá khứ, nhưng thỏa thuận v�?i Mercosur hi�?n là m�?t trong những các mục tiêu t�?i �?a của cơ quan châu �?u, �?ặc bi�?t là sau khi có sự thay �?�?i của chính phủ �? Brazil và Argentina. Tuy nhiên, ông ch�? ra rằng ông "ý thức" về "sự ch�?ng �?�?i" của sự phản �?�?i của m�?t s�? các nư�?c và các lĩnh vực �?�?i v�?i các cu�?c �?àm phán này, nhưng nh�? lại rằng những gì �?ược tìm kiếm là �?�? �?�?i xử v�?i Mỹ La tinh "bằng" và "không có sự nghi ngờ."

Về phần mình, Marinho e Pinto, Phó Chủ t�?ch của Đoàn �?ại bi�?u Qu�?c h�?i châu �?u về quan h�? v�?i Braxin, thừa nhận rằng sự nhi�?t tình của Hi�?p �?�?nh EU-Mercosur �?ã b�? "rút lại" trong thời gian gần �?ây, nhưng cũng lên án �?iều �?ó m�?t s�? ngành �? châu �?u �?ã phản �?�?i bất kỳ thỏa thuận nào "như th�? nó là nghề nghi�?p của họ". Marinho e Pinto, m�?t thành viên của nhóm tự do tại Ngh�? vi�?n Châu �?u, nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại sẽ là m�?t yếu t�? quan trọng "phát tri�?n", và "hạnh phúc" và "trình �?�? công vi�?c" �? châu Mỹ Latinh và khẳng �?�?nh rằng các công ty châu �?u sẽ tiết ki�?m t�?i 4.000 tri�?u euro trong chi phí hải quan. �?ng cũng bày tỏ sự cần thiết phải có m�?t kênh truyền thông trực tiếp v�?i Nam Mỹ: "Không phải tất cả các truyền thông phải �?i qua các qu�?c gia United ", ông nói.

Chủ t�?ch của Vi�?n Xúc tiến Mỹ Latinh và vùng Caribê, Paulo Neves, cũng �?ã can thi�?p. �?ng nói rằng cách t�?t nhất �?�? chiến �?ấu nghèo �?ói là v�?i m�?t thỏa thuận "tạo ra của cải".