Whitefish xác nhận rằng Chính phủ của P.Rico �?ã trả "�?ủ" �?�? khôi phục lại ánh sáng

Whitefish Energy, m�?t công ty giành �?ược m�?t hợp �?�?ng gây tranh cãi �?�? nâng cấp �?ường dây �?i�?n tại Puerto Rico sau cơn bão Maria trong tháng 9, �?ã xác nhận hôm nay rằng Electric Power (AEE) �?ã thanh toán �?ầy �?ủ khoản nợ 83 tri�?u �?ô la.

San Juan, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Whitefish Energy, m�?t công ty giành �?ược m�?t hợp �?�?ng gây tranh cãi �?�? dỡ bỏ �?ường dây �?i�?n tại Puerto Rico sau khi cơn bão Maria h�?i tháng chín, rằng Cơ quan Đi�?n lực (AEE) �?ã thanh toán �?ầy �?ủ khoản nợ 83 tri�?u �?ô la. Theo báo cáo của công ty Hoa Kỳ ngày hôm nay trong m�?t tuyên b�? báo chí, vào chiều ngày hôm qua, thứ tư, AEE "�?ã thanh toán cho Whitefish Energy �?ủ �?�? cho thấy mục tiêu thi�?n chí" của công ty �?�? thanh toán cho công ty và các nhà thầu phụ cho công vi�?c �?ã hoàn thành.

Whitefish b�? sung rằng tự hào sáng nay ông �?ã tiếp tục công vi�?c quan trọng trên �?ường truyền 50900, sẽ hoàn thành m�?t "vòng lặp" kết hợp v�?i vi�?c sửa chữa các tuyến 50100 và 50200 trư�?c, sẽ cho phép PREPA quản lý lu�?ng n�?ng lượng từ nam t�?i bắc �?ảo và tạo ra sự thừa cho các trung tâm nhu cầu từ phía Bắc, bao g�?m cả thành ph�? San Juan.

Quá trình này, theo Whitefish, �?ã �?ược t�?ng cường b�?i sự gián �?oạn tạm thời gần �?ây của dòng �?i�?n, "mà không có gì phải làm gì v�?i những công vi�?c �?ã hoàn thành "b�?i họ trong những dòng �?i�?n �?ược kích hoạt.

Tác phẩm quan trọng này trên dòng 50900 là loại công vi�?c �?�?c quyền cho vi�?c tiếp cận trực th�?ng, trong �?ó Chuyên về N�?ng lượng Whitefish, công ty cho biết. Thứ ba, Giám �?�?c Đạo di�?n của AEE, Justo González, tuyên b�? rằng công ty nhà nư�?c mà ông lãnh �?ạo �?ã kiếm �?ược Whitefish N�?ng lượng.

Làm rõ Gonzalez sau thông báo của Whitefish n�?ng lượng của �?ình ch�? công vi�?c của họ �? Puerto Rico vì anh còn nợ 83 tri�?u $, m�?t quyết �?�?nh mà �?ã biết bằng thư �?ến AEE. González �?ã làm rõ rằng PREPA �?ã nhận �?ược hóa �?ơn của Whitefish Energy v�?i s�? tiền gần 25 tri�?u �?ô la và s�? tiền �?ó �?ã �?ược �?ã n�?p 13 tri�?u USD.

Cho �?ến nay, theo trang web chính thức của chính quyền �?�?a phương, status.pr, Cơ quan Đi�?n lực �?ã quản lý �?�? "tiếp thêm sinh lực" cho 51,40% s�? khách hàng.