Brazil và Paraguay khẳng �?�?nh rằng thỏa thuận giữa EU và Mercosur có th�? �?ạt �?ược trong n�?m nay

Các B�? trư�?ng Ngoại giao Brazil, Aloysio Nunes, và Paraguay, Eladio Loizaga, hôm nay �?ã nhắc lại sự tự tin của họ rằng Hi�?p �?�?nh Thương mại mà Mercosur và Liên minh �?ã theo �?u�?i gần hai thập k�? Liên minh châu �?u (EU) sẽ �?ược hoàn tất trong n�?m nay.

B�? trư�?ng Ngoại giao Brazil, Aloysio Nunes, và Paraguay, Eladio Loizaga, �?ã nhắc lại ngày hôm nay rằng họ tin tư�?ng rằng thỏa thuận thương mại mà họ �?ã theo �?u�?i trong gần hai n�?m thập kỷ này Mercosur và Liên minh châu �?u (EU) sẽ �?ược hoàn thành trong n�?m nay.

"Điều này sẽ là cơ bản cho sự chèn thêm (của Mercosur) trên thế gi�?i," Nunes nói về m�?t hi�?p �?�?nh xung quanh cả hai bên tiếp tục làm vi�?c v�?i hy vọng rằng nó có th�? �?ược ký vào tháng 12.

"Chúng tôi hy vọng nó sẽ �?ược kết thúc trư�?c cu�?i n�?m nay" và nó bao g�?m "cam kết lẫn nhau lợi ích cho người dân "Châu �?u và Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay, các thành viên của Mercosur, Loizaga nói trong báo cáo chung cho các nhà báo.

các cu�?c �?àm phán �?ã �?ược t�? chức �? Brasilia cách �?ây mười ngày và, như �?ược ch�? ra b�?i các thành viên của nhóm kỹ thuật của cả hai bên, vẫn còn m�?t s�? khó kh�?n liên quan �?ến th�?t và nhiên li�?u sinh học

Đ�? c�? gắng vượt qua những người có vẻ như là những tr�? ngại cu�?i cùng, nó �?ã �?�?ng ý t�? chức m�?t vòng m�?i �? Brussels giữa ngày 29 và ngày 5 tháng 11 Tháng Mười Hai. Các cu�?c thảo luận sẽ di�?n ra gần như �?�?ng h�?, ít nhất là theo ý �?�?nh của cả Mercosur và EU rằng thỏa thuận �?ược ký tại Buenos Aires. Aires vào ngày 10 tháng 12, như m�?t phần của m�?t cu�?c họp cấp b�? của T�? chức Thương mại Thế gi�?i (WTO).

Trong các tuyên b�? của ông, Thủ tư�?ng Paraguay �?ã nhấn mạnh vai trò Brazil �?ã thực hi�?n trong các cu�?c �?àm phán này trong những tháng cu�?i cùng, trong �?ó nó �?ã thực hi�?n chức vụ t�?ng th�?ng của Mercosur nửa n�?m.

V�? trí quay vòng �?ó sẽ �?ược thực hi�?n b�?i Paraguay từ 21 tháng 12, khi ông sẽ nhận nó từ Brazil tại h�?i ngh�? thượng �?�?nh Mercosur hàng n�?m, sẽ �?ược t�? chức tại Brasilia và chủ t�?ch Paraguay, ông Horacio Cartes, �?ã xác nhận ông h�? trợ, �?ảm bảo Loizaga.