B�? trư�?ng thông báo "những thay �?�?i quan trọng" trong nhóm kinh tế Ecuador

B�? trư�?ng B�? Tài chính Ecuador, Carlos de la Torre, �?ã thông báo rằng sẽ có "những thay �?�?i quan trọng" trong nhóm kinh tế của Chính phủ Lenin Moreno, mặc dù ông không giải thích chi tiết.

Quito, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- B�? trư�?ng Tài chính Ecuador, Carlos de la Torre, �?ã thông báo rằng sẽ có "những thay �?�?i quan trọng" trong nhóm kinh tế của Chính phủ Lenin Moreno, mặc dù không �?ng �?ã nghiên cứu sâu vào các chi tiết. �?ng tuyên b�? trong m�?t cu�?c họp báo ngay sau khi h�?i �?àm v�?i người �?ứng �?ầu nhà nư�?c và ch�? ra rằng những thay �?�?i này sẽ hi�?n thực hóa " giờ "

" Chúng tôi �?ã thực hi�?n m�?t �?ánh giá từ góc �?�? kỹ thuật và chính tr�? và cần phải làm m�?i m�?t s�? cơ quan chức n�?ng. thay �?�?i theo chính sách kinh tế và các mục tiêu xã h�?i mà Chính phủ �?ã �?ưa ra ", ông nói.

Khi �?ược hỏi li�?u ông có �?ược �?ưa vào thay �?�?i hay không, ông ch�? nói rằng ông hy vọng "không".

Trong bản dự luật phục h�?i kinh tế �?ược gửi t�?i Qu�?c h�?i �?�? phân tích, B�? trư�?ng ch�? rõ rằng có �?iều khoản và �?iều hành là "linh hoạt" �?�?i v�?i khả n�?ng rút m�?t khoản phí �?ề ngh�? rút tiền từ ngân hàng v�?i s�? tiền vượt quá 5.000 USD bằng tiền mặt.

Nói về nền kinh tế, B�? trư�?ng ch�? ra rằng Nư�?c này có khả n�?ng tài chính �?�? �?áp ứng các khoản nợ trong và ngoài nư�?c.

"Chúng ta có khả n�?ng về tài chính và cách b�? trí chính tr�? �?�? tuân thủ �?ầy �?ủ và k�?p thời v�?i tất cả các cam kết nợ mà C�?ng hòa có ", ông nói.