Siemens công nhân phản �?�?i tại Berlin khi tuyên b�? cắt giảm

Công nhân của Siemens �?ã phản �?�?i ngày hôm nay tại Berlin khi công b�? của tập �?oàn công nghi�?p Đức �?�? thực hi�?n m�?t kế hoạch tái cấu trúc, theo �?ó họ sẽ giảm 6.900 vi�?c làm trong tất cả mọi người, m�?t nửa trong s�? �?ó �? Đức và 1.100 �? phần còn lại của châu �?u.

Các công nhân của Siemens �?ã phản �?�?i tại Berlin ngày hôm nay tại bu�?i công b�? của nhóm công nghi�?p Đức �?�? thực hi�?n m�?t kế hoạch tái cấu trúc sẽ làm giảm 6.900 các công vi�?c trên toàn thế gi�?i, m�?t nửa trong s�? �?ó �? Đức và 1.100 �? phần còn lại của Châu �?u.

M�?t tr�?m chiếc xe v�?i bi�?u ngữ ch�?ng lại các vết cắt �?ã �?i th�?m trung tâm thủ �?ô, nơi mà ngày nay cu�?c họp thường niên của H�?i �?�?ng Công trình Siemens �?ược t�? chức �? Đức, và nhà lãnh �?ạo dân chủ xã h�?i, Martin Schulz, �?ã gặp các công nhân �?�? cho họ thấy �?ng Schulz nói: "Hãy kiếm lợi nhuận l�?n và cùng lúc �?óng các nhà máy: �?iều mà Siemens �?ang làm không phải là xã h�?i, nó vô trách nhi�?m, chúng tôi �?ang �? bên cạnh những người lao �?�?ng." tài khoản Twitter của bạn.

Nói chuy�?n v�?i tờ báo "Süddeutsche Zeitung", chủ t�?ch công �?oàn IG-Metall, Jörg Hofmann, �?ã kêu gọi ban quản lý của nhóm �?ầu tư vào vi�?c tạo vi�?c làm và ông cảnh báo rằng t�? chức của ông "sẽ thiết lập nó", mặc dù ông ch�? ra rằng cu�?c �?ình công là phương thức cu�?i cùng phản �?�?i.

Chủ t�?ch H�?i �?�?ng Công trình Siemens Birgit Steinborn khẳng �?�?nh rằng họ không ch�?ng lại sự chuy�?n �?�?i cơ cấu của tập �?oàn, nhưng nó �?ược thực hi�?n "v�?i chi phí của nhân viên"

Siemens có kế hoạch �?ặc bi�?t ảnh hư�?ng �?ến m�?t s�? khu vực của Đức, ví dụ như dự kiến �??�??sẽ �?óng cửa hai nhà máy �? bang Saxony và cắt giảm 870 vi�?c làm �? Berlin.

Đ�? các cu�?c bi�?u tình �?ã �?�?ng ký �? Saxony �?ã �?ược thêm vào Tuần trư�?c, thủ tư�?ng khu vực, Bodo Ramelow, cũng �?ã lên án những vụ cắt giảm thương mại �?ặc bi�?t �? phía �?ông Đức, v�?i sự phát tri�?n công nghi�?p kém hơn so v�?i phía tây.