Argentina thừa nhận cung cấp trên �?ường giao d�?ch tiền t�? hợp pháp

Ngân hàng Trung ương Argentina �?ã quyết �?�?nh cho phép cung cấp d�?ch vụ trong �?ường cao t�?c công c�?ng �?�? thay �?�?i các loại tiền t�? theo hình thức pháp lý, các ngu�?n chính thức �?ược thông báo.

Buenos Aires, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Ngân hàng Trung ương Argentina �?ã quyết �?�?nh ngày hôm nay �?�? cho phép cung cấp trên �?ường cao t�?c của các d�?ch vụ �?�? thay �?�?i hợp pháp các ngu�?n tiền, các ngu�?n thông tin chính thức.

Phương pháp này �?ã �?ược thông qua b�?i h�?i �?�?ng quản tr�? của cơ quan tiền t�?, từ bây giờ sẽ cho phép các nhà �? và cơ quan trao �?�?i cung cấp trên �?ường ph�? vi�?c thực hi�?n hoạt �?�?ng trao �?�?i tiền t�?. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Argentina trong m�?t tuyên b�?, các nhà quảng bá của các v�?n phòng trao �?�?i phải có m�?t trang phục hoặc dấu hi�?u xác �?�?nh Cho biết liên kết của bạn v�?i nhà hoặc cơ quan �?ang �?ề cập �?ến.

Các nhà quảng bá này có th�? tiến hành hoạt �?�?ng trao �?�?i trực tiếp trên các tuyến �?ường công c�?ng hoặc cung cấp các d�?ch vụ của t�? chức �?ó sẽ thay �?�?i �?�? chúng có th�? �?ược thực hi�?n sau �?ó tại m�?t trong các cơ s�? của họ.

Cho �?ến nay, các giao d�?ch pháp lý thu�?c loại này ch�? di�?n ra bên trong các ngân hàng và các v�?n phòng h�?i �?oái, mặc dù trong Các �?ường ph�? luôn là những người không chính thức trao �?�?i tiền t�? và thường �?ược gọi là "cây non". Ngân hàng Trung ương lập luận rằng v�?i bi�?n pháp này tìm kiếm "tạo thuận lợi cho khách du l�?ch và công chúng tiếp cận các hoạt �?�?ng trao �?�?i pháp luật".

"Hoạt �?�?ng luật pháp thay �?�?i rất kém phát tri�?n �? Argentina, v�?i 16 c�?n nhà và 20 cơ quan trao �?�?i, ví dụ, v�?i Peru (1.242 thương nhân ngoại h�?i, 1.045 nhà trao �?�?i) hoặc Colombia (1.436 chuyên gia trao �?�?i), "bản tuyên b�? nói.