Thương mại, doanh nghi�?p vừa và nhỏ và gi�?i, các vấn �?ề chính của hi�?p �?�?nh m�?i giữa Chilê và EU

Vai trò của các doanh nghi�?p vừa và nhỏ trong nền kinh tế và sự tham gia của phụ nữ vào thương mại qu�?c tế là m�?t s�? trong những �?i�?m chủ yếu của vi�?c hi�?n �?ại hoá hi�?p �?�?nh liên kết giữa Chile và Liên minh châu �?u (EU).

Santiago de Chile, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Vai trò của các doanh nghi�?p vừa và nhỏ trong nền kinh tế và sự tham gia của phụ nữ vào thương mại qu�?c tế là m�?t s�? trong những �?i�?m chủ ch�?t của vi�?c hi�?n �?ại hoá thỏa thuận hi�?p �?�?nh giữa Chilê và Liên minh châu �?u (EU).

"Mục tiêu của vi�?c hi�?n �?ại hoá thỏa thuận này là tr�? lại �?�? phù hợp v�?i thế gi�?i hi�?n tại", �?ại sứ EU tại Chilê, Stella Zervoudaki, người �?ã tham dự m�?t h�?i thảo do EU và B�? Ngoại giao Chile t�? chức vào thứ n�?m này.

Mục tiêu của cu�?c họp, trong �?ó Phó ngoại trư�?ng Chi lê, Edgardo Riveros, �?ã phân tích hi�?n �?ại hóa hi�?p �?�?nh hi�?p �?�?nh giữa Chilê và EU, m�?t quá trình bắt �?ầu vào ngày 16 tháng 11 n�?m Brussels. Theo �?ại sứ EU, bản cập nhật của Hi�?p �?�?nh Hi�?p h�?i, bắt �?ầu từ n�?m 2002, bao g�?m "tính �?ến vai trò quan trọng của các doanh nghi�?p vừa và nhỏ trong nền kinh tế, bao g�?m của phụ nữ trong thương mại qu�?c tế và �?óng góp của tự do thương mại �?�? thực hi�?n Mục tiêu Phát tri�?n Bền vững. "

Phó chancellor Chilê, trong khi �?ó, khẳng �?�?nh rằng nư�?c Mỹ Nam và EU �?ã "thay �?�?i rất nhiều" từ n�?m 2002 và �?�?ng thời t�?ng cường m�?i quan h�? song phương.

"Trong những n�?m 15 của thỏa thuận, EU �?ã tr�? thành của chúng tôi �?�?i tác thương mại thứ ba ", Riveros cho biết thêm rằng các khía cạnh khác của m�?i quan h�? của họ vẫn không thay �?�?i, như cam kết lẫn nhau �?�?i v�?i an ninh qu�?c tế và hòa bình.

Trong Trong lĩnh vực thương mại, hi�?p �?�?nh liên kết hi�?n nay �?ã giúp t�?ng lưu lượng thương mại - thương mại song phương �?ạt 18,8 tỷ USD vào n�?m 2016 - và �?ã �?óng góp cho �?a dạng hóa nền kinh tế của Chilê.

T�?ng Giám �?�?c Quan h�? Kinh tế Qu�?c tế, Paulina Nazal, nhấn mạnh rằng các cu�?c h�?i thảo như cu�?c họp �? Santiago cho phép Kết hợp các �?ề xuất của xã h�?i dân sự vào �?àm phán.