Bolivia xã h�?i hoá chiến lược mang nư�?c u�?ng �?ến các vùng nông thôn

Chính phủ Bolivia �?ã t�? chức m�?t h�?i thảo về xã h�?i hóa chiến lược chuẩn b�? v�?i sự h�? trợ của sự hợp tác của Tây Ban Nha và Ngân hàng Phát tri�?n Liên Mỹ (IDB) �?�? m�? r�?ng bao phủ các d�?ch vụ nư�?c sạch và v�? sinh �? nông thôn và các th�? trấn nhỏ.

La Paz, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Bolivia �?ã t�? chức h�?i thảo về xã h�?i hóa chiến lược chuẩn b�? v�?i sự h�? trợ của hợp tác Tây Ban Nha và Ngân hàng Phát tri�?n Liên Mỹ (IDB) �?�? m�? r�?ng vùng phủ sóng của các d�?ch vụ v�? sinh và nư�?c u�?ng �? nông thôn và các th�? trấn nhỏ. H�?i thảo �?ược t�? chức tại trụ s�? của Cơ quan Tây Ban Nha Hợp tác qu�?c tế về Phát tri�?n (AECID) tại La Paz, �?ã �?ược khánh thành b�?i �?ại sứ Tây Ban Nha, Enrique Ojeda; Đại di�?n của IDB, Alejandro Melandri.

Tài li�?u thảo luận trong h�?i thảo là "Chiến lược qu�?c gia về Nư�?c và V�? sinh cho các vùng nông thôn và các th�? trấn nhỏ", m�?t công cụ mà Ortuño cho biết, nó sẽ hư�?ng dẫn các chính sách công của �?ất nư�?c nhằm củng c�? mục tiêu tiếp cận ph�? cập �?ến các d�?ch vụ cơ bản vào n�?m 2025. �?ng ch�? ra rằng Bolivia tự hào t�?ng di�?n tích nư�?c và c�?ng rãnh, nhất là �? khu vực thành th�?, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn "khoảng tr�?ng �?áng k�? trong m�?t s�? khu vực nhất �?�?nh" Đặc bi�?t là �? các vùng nông thôn.

"M�?t phần ba dân s�? s�?ng �? nông thôn và chính xác là �? khu vực này là mức thâm hụt l�?n nhất trong vi�?c tiếp cận v�?i d�?ch vụ �?ược trình bày. nư�?c u�?ng và v�? sinh cơ bản. "Chiến lược này �?ã �?ạt �?ược những tiến b�? trong ngành trong 20 n�?m qua và xác �?�?nh các bài học kinh nghi�?m, thực ti�?n t�?t và các lĩnh vực �?�? cải thi�?n kinh nghi�?m của mười chương trình của nhà nư�?c thực hi�?n v�?i sự h�? trợ của các nhân viên vi�?n trợ như AECID, IDB và Ngân hàng Phát tri�?n CAF Mỹ Latinh, theo m�?t bản phát hành hợp tác Tiếng Tây Ban Nha.

Tài li�?u này sẽ �?ưa ra các �?ường hư�?ng cho Chính phủ và các cơ quan hợp tác �?�? thực hi�?n chương trình nư�?c sạch và v�? sinh �? nông thôn và th�? trấn nhỏ. Đại sứ Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng mặc dù thế gi�?i hi�?n tại có công ngh�? tiên tiến ngày càng t�?ng, "nư�?c, như nó �?ã làm mười, m�?t tr�?m nghìn n�?m, 3.000 n�?m trư�?c �?ây, nó vẫn là ngu�?n phát tri�?n quan trọng. "Ojeda ch�? ra rằng �? khu vực nông thôn và các c�?ng �?�?ng nhỏ" sự phát tri�?n trong vấn �?ề nư�?c là vấn �?ề cơ bản ".

" Nó tạo ra sự khác bi�?t có m�?t c�?ng �?�?ng nhỏ có nư�?c u�?ng, có nư�?c sạch. như m�?t toàn th�?, "ông nói thêm. Kế hoạch phát tri�?n kinh tế xã h�?i của Chính phủ Bolivia trong giai �?oạn 2016-2020 nhằm �?ạt �?ược 95% truy cập vào các d�?ch vụ cấp nư�?c trong khu vực �?ô th�? và 70% về v�? sinh.

Đ�?i v�?i khu vực nông thôn trong cùng giai �?oạn này, dự kiến �??�??�?ạt 80% về nư�?c và 60% về v�? sinh, theo thông tin từ B�? Môi trường Môi trường và Nư�?c.