Họ trình bày cho nông dân m�?t dự án giao �?ất cho người nghèo của Paraguay

Chính phủ Paraguay hôm nay �?ã trình bày cho các t�? chức nông dân chính là m�?t dự thảo luật nhằm tìm kiếm các vùng �?ất công c�?ng cho những người thu�?c nhóm nghèo �?ói và nghèo �?ói. cực nghèo.

Asunción, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Paraguay hôm nay �?ã trình bày cho các t�? chức nông dân chính là dự thảo luật nhằm tìm kiếm các vùng �?ất công c�?ng cho những người �?ược nhóm lại lĩnh vực nghèo và nghèo �?ói cùng cực.

"Không bao cấp là chuy�?n nhượng tự do của �?ất công cho các gia �?ình nông dân vĩnh vi�?n, �?ảm bảo rằng bạn không th�? bán lẻ ", Justo Cárdenas, người �?ứng �?ầu của Vi�?n Phát tri�?n Nông thôn và Đất �?ai (Indert), nói. Paraguay là m�?t trong những nư�?c trên thế gi�?i có bất bình �?ẳng l�?n nhất trong theo Oxfam Oxfam.

Cárdenas b�? sung, theo m�?t tuyên b�? từ Indert, rằng dự án "Nó là m�?t bư�?c ngoặt trong l�?ch sử của �?ất nư�?c, �?ặc bi�?t là vì nó có m�?t cách tiếp cận toàn di�?n �?�? phát tri�?n �?�? vượt qua �?ói nghèo và �?ói nghèo". �?ng cũng công nhận sáng kiến �??�??này là bắt bu�?c như ngành �?ó sẽ �?ược nhắm mục tiêu chưa �?ược hư�?ng lợi từ t�?ng trư�?ng kinh tế.

"Có m�?t sự t�?ng trư�?ng kinh tế vĩ mô, nhưng thất bại trong vi�?c �?ạt �?ược gia �?ình d�? b�? t�?n thương �?�? vượt qua �?ói nghèo, mặc dù chính phủ kế tiếp của các thành phần khác nhau �?ã xảy ra ", ông nói.

Cardenas giải thích rằng dự thảo kế hoạch �?�? kết hợp �?i�?m như tiếp cận v�?i nhà �? xã h�?i, tiếp cận v�?i tín dụng và h�? trợ kỹ thuật cho n�?ng suất. Sáng kiến, có tính �?ến các quy �?�?nh và kinh nghi�?m của các nư�?c như Colombia, Brazil và Uruguay, �?ược trao cho �?ại di�?n của Paraguay Campesino Phong trào của Điều ph�?i viên của công nhân nông dân và �?ô th�?, Trung ương t�? chức Campesino và người bản �?�?a và Hi�?p h�?i Nông dân Qu�?c gia.