Brazil tích lũy cho �?ến tháng 10 thâm hụt thấp nhất v�?i nư�?c ngoài trong mười n�?m

Brazil �?ã tích lũy �?ược 10 tháng �?ầu n�?m nay v�?i mức thâm hụt trong các giao d�?ch nư�?c ngoài là 3.033 tri�?u �?ô la, mức thấp nhất trong thập kỷ qua, ngân hàng trung ương.

Rio de Janeiro, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Brazil tích lũy trong mười tháng �?ầu n�?m nay thâm hụt trong các giao d�?ch v�?i bên ngoài của 3.033.000 USD, mức thấp nhất trong giai �?oạn Trong thập kỷ qua, Ngân hàng Trung ương thông báo vào ngày hôm nay.

Thâm hụt tài khoản vãng lai �? Braxin giữa tháng 1 và tháng 10 n�?m nay thấp hơn gần 5 lần so v�?i mức thâm hụt cùng kỳ n�?m 2016 (16.931 tri�?u �?ô la) và thấp hơn 17 lần so v�?i mười tháng �?ầu n�?m 2015 (53.494 tri�?u �?ô la), theo dữ li�?u của cơ quan phát hành.

Những con s�? này phù hợp v�?i những gì mà Ngân hàng Trung ương dự �?oán, cho n�?m 2017 dự báo sự khác bi�?t tiêu cực là 16.000 tri�?u �?ô la giữa các ngu�?n lực mà Brazil gửi ra nư�?c ngoài thông qua s�? dư thương mại, d�?ch vụ và thu nhập và s�? dư thu �?ược từ các nư�?c khác cho cùng m�?t khái ni�?m. Dự báo thâm hụt trong n�?m nay, nếu hoàn thành, sẽ thấp hơn 31,9% so v�?i n�?m 2016 (23.500 tri�?u �?ô la), thấp hơn gần ba lần so v�?i n�?m 2015 (58.800 tri�?u �?ô la) và thấp nhất trong mười n�?m qua, k�? từ n�?m 2007, khi qu�?c gia này �?�?ng ký thặng dư 408 tri�?u �?ô la trong các giao d�?ch v�?i nư�?c ngoài.

Kết quả t�?t trong tài khoản hi�?n tại của Brazil cho �?ến nay trong n�?m nay chủ yếu là do sự cân bằng thương mại, trong �?ó từ tháng 1 �?ến tháng 10 �?ạt mức thặng dư 56.130 tri�?u �?ô la, tích cực cao hơn nhiều so v�?i cùng kỳ n�?m 2016 (36.310 tri�?u �?ô la).

Cu�?c suy thoái kinh tế mà Brazil gặp phải trong hai n�?m qua �?ã làm giảm �?áng k�? nhu cầu �?�?i v�?i các sản phẩm bên ngoài và sự sụt giảm mạnh mẽ trong nhập khẩu �?ã góp phần làm gia t�?ng lợi nhuận mà �?ất nư�?c này nó �?ã �?ạt �?ược nhờ sự gia t�?ng mạnh mẽ của giá cả trên th�? trường bên ngoài của m�?t s�? nguyên li�?u mà nó xuất khẩu, chủ yếu là ngũ c�?c và khoáng chất.

Thặng dư thương mại cao nó bù �?ắp dòng chảy của các ngu�?n lực trong cán cân d�?ch vụ và trong cán cân tài chính cho �?ến tháng 10. S�? tài khoản bên ngoài trong giai �?oạn này cũng phản ánh sự phục h�?i h�?i phục của nền kinh tế Braxin vào n�?m 2017, khi m�?t sự t�?ng trư�?ng kinh tế 0,70% dự kiến �??�??sau hai n�?m suy thoái sâu.

Kinh tế của Brazil �?ã thu hẹp 3,5% vào n�?m 2015 và 3,6 vào n�?m 2016, dẫn �?ến hai n�?m liên tiếp t�?ng trư�?ng âm lần �?ầu tiên k�? từ những n�?m 1930. Ngân hàng Trung ương cũng báo cáo rằng �?ầu tư trực tiếp nư�?c ngoài �? Brazil, t�?ng từ 54.900 tri�?u �?ô la trong mười tháng �?ầu n�?m 2016 lên 60.000 tri�?u �?ô la giữa tháng 1 và tháng 10 n�?m nay.

Giá tr�? t�?ng cường dự báo Chính phủ Braxin, theo �?ó nư�?c này sẽ kết thúc n�?m 2017 v�?i 75.000 tri�?u �?ô la �?ầu tư sản xuất của người nư�?c ngoài.

Đầu tư nư�?c ngoài nhận �?ược của Brazil này N�?m nay, cũng vì lý do này, sẽ �?ủ �?�? bù �?ắp thâm hụt tài khoản vãng lai của nư�?c này trong n�?m 2016 (23,5 tỷ �?ô la).