Brazil tích lũy cho ?ến tháng 10 thâm hụt thấp nhất v?i nư?c ngoài trong mười n?m

Brazil ?ã tích lũy ?ược 10 tháng ?ầu n?m nay v?i mức thâm hụt trong các giao d?ch nư?c ngoài là 3.033 tri?u ?ô la, mức thấp nhất trong thập kỷ qua, ngân hàng trung ương.

Rio de Janeiro, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Brazil tích lũy trong mười tháng ?ầu n?m nay thâm hụt trong các giao d?ch v?i bên ngoài của 3.033.000 USD, mức thấp nhất trong giai ?oạn Trong thập kỷ qua, Ngân hàng Trung ương thông báo vào ngày hôm nay.

Thâm hụt tài khoản vãng lai ? Braxin giữa tháng 1 và tháng 10 n?m nay thấp hơn gần 5 lần so v?i mức thâm hụt cùng kỳ n?m 2016 (16.931 tri?u ?ô la) và thấp hơn 17 lần so v?i mười tháng ?ầu n?m 2015 (53.494 tri?u ?ô la), theo dữ li?u của cơ quan phát hành.

Những con s? này phù hợp v?i những gì mà Ngân hàng Trung ương dự ?oán, cho n?m 2017 dự báo sự khác bi?t tiêu cực là 16.000 tri?u ?ô la giữa các ngu?n lực mà Brazil gửi ra nư?c ngoài thông qua s? dư thương mại, d?ch vụ và thu nhập và s? dư thu ?ược từ các nư?c khác cho cùng m?t khái ni?m. Dự báo thâm hụt trong n?m nay, nếu hoàn thành, sẽ thấp hơn 31,9% so v?i n?m 2016 (23.500 tri?u ?ô la), thấp hơn gần ba lần so v?i n?m 2015 (58.800 tri?u ?ô la) và thấp nhất trong mười n?m qua, k? từ n?m 2007, khi qu?c gia này ??ng ký thặng dư 408 tri?u ?ô la trong các giao d?ch v?i nư?c ngoài.

Kết quả t?t trong tài khoản hi?n tại của Brazil cho ?ến nay trong n?m nay chủ yếu là do sự cân bằng thương mại, trong ?ó từ tháng 1 ?ến tháng 10 ?ạt mức thặng dư 56.130 tri?u ?ô la, tích cực cao hơn nhiều so v?i cùng kỳ n?m 2016 (36.310 tri?u ?ô la).

Cu?c suy thoái kinh tế mà Brazil gặp phải trong hai n?m qua ?ã làm giảm ?áng k? nhu cầu ??i v?i các sản phẩm bên ngoài và sự sụt giảm mạnh mẽ trong nhập khẩu ?ã góp phần làm gia t?ng lợi nhuận mà ?ất nư?c này nó ?ã ?ạt ?ược nhờ sự gia t?ng mạnh mẽ của giá cả trên th? trường bên ngoài của m?t s? nguyên li?u mà nó xuất khẩu, chủ yếu là ngũ c?c và khoáng chất.

Thặng dư thương mại cao nó bù ?ắp dòng chảy của các ngu?n lực trong cán cân d?ch vụ và trong cán cân tài chính cho ?ến tháng 10. S? tài khoản bên ngoài trong giai ?oạn này cũng phản ánh sự phục h?i h?i phục của nền kinh tế Braxin vào n?m 2017, khi m?t sự t?ng trư?ng kinh tế 0,70% dự kiến ????sau hai n?m suy thoái sâu.

Kinh tế của Brazil ?ã thu hẹp 3,5% vào n?m 2015 và 3,6 vào n?m 2016, dẫn ?ến hai n?m liên tiếp t?ng trư?ng âm lần ?ầu tiên k? từ những n?m 1930. Ngân hàng Trung ương cũng báo cáo rằng ?ầu tư trực tiếp nư?c ngoài ? Brazil, t?ng từ 54.900 tri?u ?ô la trong mười tháng ?ầu n?m 2016 lên 60.000 tri?u ?ô la giữa tháng 1 và tháng 10 n?m nay.

Giá tr? t?ng cường dự báo Chính phủ Braxin, theo ?ó nư?c này sẽ kết thúc n?m 2017 v?i 75.000 tri?u ?ô la ?ầu tư sản xuất của người nư?c ngoài.

Đầu tư nư?c ngoài nhận ?ược của Brazil này N?m nay, cũng vì lý do này, sẽ ?ủ ?? bù ?ắp thâm hụt tài khoản vãng lai của nư?c này trong n?m 2016 (23,5 tỷ ?ô la).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%