Tây Ban Nha hợp tác v�?i Colombia �?�? thúc �?ẩy du l�?ch chất lượng

Chủ t�?ch của Vi�?n về Chất lượng Du l�?ch Tây Ban Nha (ICTE), Miguel Mirones, hôm nay �?ã �?ề ngh�? Colombia h�? trợ �?ất nư�?c của ông �?�? thúc �?ẩy du l�?ch, cho thấy, chuy�?n �?�?i k�? từ khi ký kết tiến trình hòa bình.

Cali (Colombia), ngày 23 tháng 11 (EFE) - Chủ t�?ch Vi�?n về Chất lượng Du l�?ch Tây Ban Nha (ICTE) Miguel Mirones hôm nay �?ã �?ề ngh�? Colombia h�? trợ �?ất nư�?c của ông �?�? thúc �?ẩy du l�?ch, ông nói, �?ang trải qua m�?t sự chuy�?n �?�?i quan trọng k�? từ khi ký kết tiến trình hòa bình. "�? Colombia có những �?i�?m �?ến �?ược biết �?ến và có giá tr�? trên khắp thế gi�?i nhưng có m�?t thực tế b�? sung, kết quả của tiến trình hòa bình, và �?ã m�? ra những lãnh th�? hoàn toàn không rõ ràng, tự nhiên và �?ẹp cho khả n�?ng �?ầu tư và phát tri�?n ", Mirones nói v�?i Efe.

Theo nghĩa �?ó, ông nhấn mạnh rằng "họ là m�?t cơ h�?i tuy�?t vời �?�? phát tri�?n m�?t chính sách du l�?ch làm cho họ" m�?t ngu�?n lực cho ngành này và ch�? ra rằng "Tây Ban Nha và ngành du l�?ch Tây Ban Nha mu�?n h�? trợ và tham gia vào quá trình này. "

Mirones phát bi�?u tại l�? khai mạc H�?i ngh�? Qu�?c tế về Chất lượng Du l�?ch Qu�?c tế IV, lần �?ầu tiên �?ược t�? chức tại Mỹ Latinh và tập trung tại Cali (phía tây nam) khoảng 500 doanh nhân, chuyên gia và �?ại bi�?u của ngành du l�?ch của Tây Ban Nha và Colombia.

Trong phiên họp lần thứ tư của Đại h�?i, Những người tham dự có th�? tham gia vào tám nhóm làm vi�?c về du l�?ch, hoà bình và phát tri�?n, du l�?ch ẩm thực, chìa khóa �?�? quản lý dòng khách du l�?ch, nền kinh tế hợp tác, Mirones cho biết sau h�?i ngh�?, sẽ kết thúc vào ngày mai, cũng dự kiến �??�??sẽ "hoàn thành các cu�?c �?àm phán" giữa ICTE, Th�? trư�?ng Cali và Chính phủ của Valle del Cauca và kh�?i �?�?ng dự án thí �?i�?m về h�? th�?ng chất lượng du l�?ch mà họ �?ã cùng nhau phát tri�?n.

�?ng giải thích rằng v�?i dự án này họ hy vọng "biến Cali và Thung lũng Cauca thành tài li�?u tham khảo qu�?c gia và Ibero-American về chất lượng du l�?ch" nhằm �?ảm bảo cho khách hàng sản phẩm và d�?ch vụ du l�?ch �?áp ứng �?ược kỳ vọng và tiêu chuẩn chất lượng.

Về phần mình, th�?ng �?�?c của Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, nói v�?i Efe rằng sự ki�?n này là m�?t cơ h�?i �?�? làm n�?i bật cả tiềm n�?ng du l�?ch của thành ph�?, khu vực, Thái Bình Dương và người dân Colombia.

"Bây giờ chúng ta �?ang �? trong yên bình chúng tôi tin rằng bạn có th�? biết tất cả các khu vực �?ã b�? �?óng cửa trư�?c �?ó b�?i vì du kích �?ã có mặt �? �?ó nhưng lại �?ẹp. �?ng nhấn mạnh: Về phần mình, ông Th�? trư�?ng của Cali, Maurice Armitage nhấn mạnh tầm quan trọng của vi�?c tiếp nhận nhạc �?�?m từ m�?t qu�?c gia "biết chất lượng và rằng họ là những chuyên gia trong lĩnh vực

"Điều này rất quan trọng �?�?i v�?i Cali, Valle del Cauca và dĩ nhiên là �?�?i v�?i Colombia, �?�? h�? trợ bạn (...) chúng ta biết �?ược sự thay �?�?i mà �?ất nư�?c �?ang trải qua �?iều ki�?n �?�? khai thác tiềm n�?ng của chúng tôi phục vụ du l�?ch và v�?i sự h�? trợ của bạn an toàn "khu vực này sẽ t�?ng trư�?ng, ông nói.