ECB �?ã giảm b�?t gói kích cầu vì nó phụ thu�?c nhiều hơn vào lạm phát �?�? t�?ng lên 2%

Ngân hàng Trung ương Châu �?u (ECB) �?ã giảm b�?t khoản kích thích tiền t�? trong khu vực �?�?ng euro vào cu�?i tháng 10 m�?t nửa vào cu�?i tháng 10 vì nó dựa nhiều hơn vào lạm phát �?�? t�?ng mục tiêu của m�?t tỷ l�? gần 2%

Frankfurt (Đức), ngày 23 tháng 11 (EFE) - Ngân hàng Trung ương châu �?u (ECB) �?ã giảm b�?t gói kích thích tiền t�? �? khu vực �?�?ng euro xu�?ng m�?t nửa vào cu�?i tháng 10 vì nó phụ thu�?c nhiều vào lạm phát t�?ng lên mức mục tiêu 2%.

Trong các biên bản cu�?c họp chính sách tiền t�? gần �?ây nhất, �?ược công b�? ngày hôm nay, ECB �?ã nói rằng "phần l�?n các thành viên (H�?i �?�?ng Quản tr�? của Chính phủ) ủng h�? "�?ề xuất giảm từ tháng Giêng vi�?c mua nợ lên �?ến 30.000 tri�?u Euro trong chín tháng nữa và �?�? lại m�?t kết thúc m�? r�?ng cho chương trình m�? r�?ng

"Vi�?c công b�? ngày kết thúc có th�? khiến người tham gia th�? trường phải �?iều ch�?nh giá trư�?c, �?iều này có th�? dẫn t�?i m�?t sự không mong mu�?n thắt chặt các �?iều ki�?n tài chính ", theo biên bản.

H�?i �?�?ng Quản tr�? cũng cho rằng �?iều quan trọng là tiếp tục th�? hi�?n sự sẵn sàng và khả n�?ng thay �?�?i chương trình mua nợ nếu cần thiết nếu tình hình t�?i t�? hơn.

ECB �?ã quyết �?�?nh vào ngày 26 tháng 10 �?�? giảm kích thích tiền t�? trong khu vực �?�?ng euro xu�?ng m�?t nửa, cho �?ến cu�?i Tháng 9 n�?m 2018, và giữ lãi suất �? mức thấp 0% trong l�?ch sử.

Tuy nhiên, cánh cửa �?ược m�? ra �?�? thay �?�?i vi�?c mua nợ công và nợ tư nhân trong khu vực của �?�?ng euro nếu tình hình t�?i t�? hơn.

Đ�?ng thời, họ cũng chọn tiếp tục tính phí các ngân hàng 0,4% �?�?i v�?i phần dự trữ trong m�?t ngày �?�? cho các doanh nghi�?p và h�? gia �?ình vay và họ sẽ trả bất cứ �?iều gì họ mu�?n cho �?ến n�?m 2019.

ECB �?ã �?ưa ra những quyết �?�?nh vì tình hình tài chính �?n �?�?nh, giảm biến �?�?ng về tỷ giá h�?i �?oái, cung cấp t�?ng trư�?ng kinh tế và tin tư�?ng rằng lạm phát sẽ t�?ng lên. M�?t vài thành viên �?ã ủng h�? thông báo ngày kết thúc rõ ràng cho vi�?c mua nợ vì dự kiến lạm phát t�?ng lên, t�?ng trư�?ng kinh tế mạnh hơn mong �?ợi, rủi ro �?ã giảm và �?iều ki�?n tài chính cho nền kinh tế thực sẽ thuận lợi.

A Thành viên H�?i �?�?ng quản tr�? thậm chí cho rằng m�?t kết thúc m�? không �?ược bảo �?ảm trừ khi có nguy cơ áp lực giảm phát sẽ xuất hi�?n lại và lập luận rằng M�?i quan h�? giữa chi phí và lợi ích của vi�?c mua nợ tr�? nên không thuận lợi. Mặc dù �?ã nhận ra rằng cần phải duy trì sự m�? r�?ng tiền t�? và �?iều �?ó rất quan trọng rằng chương trình sẽ kết thúc m�?t cách có trật tự.