Các nhà khảo sát sẽ tiếp tục �?ình công vào tháng 12 do "sự không trung thành" của DGT

Các ki�?m tra giao thông sẽ giữ trong tháng mười hai cu�?c �?ình công họ �?ã �?ược theo dõi từ tháng 6 n�?m ngoái theo quan �?i�?m "sự không trung thành, thiếu tôn trọng và thiếu quan tâm" của giám �?�?c General of Traffic, Gregorio Serrano, theo lời chủ t�?ch của nhóm, Joaquín Jiménez.

Madrid, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Các ki�?m tra giao thông sẽ duy trì trong tháng 12 cu�?c �?ình công mà họ �?ã theo dõi k�? từ tháng 6 n�?m ngoái khi �?�?i mặt v�?i "sự không trung thành, thiếu tôn trọng và thiếu Theo ông Joaquín Jiménez, T�?ng giám �?�?c của Traffic, ông Gregorio Serrano, nói v�?i Efe rằng: "Đây là phản ứng của những người ki�?m tra, �?ược nhóm lại trong Hi�?p h�?i Asextra, t�?i bu�?i họp báo �?ã �?ưa Serrano vào thứ ba, trong �?ó ông báo cáo về các �?ề ngh�? do DGT �?ưa ra �?�? giải phóng xung �?�?t �?ã gây ra �?ình ch�? 193.000 bài ki�?m tra khắp Tây Ban Nha.

Serrano �?ã không xem xét các cu�?c �?àm phán b�? phá vỡ, nhưng nói rằng tình hình �?ã �?ạt �?ến "gi�?i hạn" do ý �?�?nh "không" của người ki�?m tra �?�?i v�?i , vì vậy nó �?ã thông báo rằng, �?�? tiếp tục ngừng hoạt �?�?ng vào tháng Mười Hai, m�?t nửa s�? d�?ch vụ t�?i thi�?u sẽ �?ược ban hành, trong khi vi�?c kết hợp các h�? th�?ng m�?i sẽ �?ược �?ẩy nhanh

Đ�?i v�?i các nhà ki�?m tra, cu�?c họp báo �?ã phá vỡ quá trình �?àm phán m�? và vì như Jiménez �?ã nói, họ �?ã cân nhắc "ngh�? ngơi" vào tháng Mười Hai suy nghĩ về quyền công dân.

Như ông �?ã nói, trong khi chờ �?ợi câu trả lời cho �?ề ngh�? của mình, T�?ng giám �?�?c hành �?�?ng m�?t cách "không trung thành" và phá vỡ cách tiếp cận. �?ã có m�?t cu�?c �?àm phán, mặc dù chúng tôi �?ã �? xa, "ông nói thêm.

Vì vậy, vào tháng 12, cu�?c �?ình công sẽ tiếp tục theo cùng các �?iều khoản như trư�?c: vào m�?i Thứ Hai, Thứ tư.

Ngoài ra, Asextra sẽ gửi �?ơn khiếu nại hành chính nếu Traffic xác nhận rằng nó thiết lập 50% d�?ch vụ t�?i thi�?u. Jiménez �?ã lập luận rằng Các bài ki�?m tra giao thông không phải là m�?t d�?ch vụ thiết yếu, do �?ó không cần phải thiết lập những mức t�?i thi�?u này, như minh chứng cho thấy rằng giao thông �?ã không thực hi�?n �?ược.

�?ng nh�? lại chủ t�?ch của Asextra rằng cu�?c �?ình công không ảnh hư�?ng �?ến hai ngày trong tuần và 60% s�? lao �?�?ng còn lại sẽ �?ược theo sau.