Mức lương của Anh Qu�?c �?ang phải �?�?i mặt v�?i khủng hoảng trư�?c n�?m 2022, theo IFS

Thu nhập trung bình mà các công nhân Vương qu�?c Anh �?óng góp vào các h�? gia �?ình của họ có th�? tiếp tục dư�?i mức khủng hoảng trư�?c n�?m 2022, theo ư�?c tính công b�? ngày hôm nay b�?i Vi�?n Nghiên cứu Thuế của Anh (IFS).

London, ngày 23 tháng 11 (EFE) - Thu nhập trung bình mà công nhân Vương qu�?c Anh �?óng góp vào nhà của họ có th�? tiếp tục dư�?i mức trư�?c khủng hoảng kinh tế trong n�?m 2022, theo ư�?c tính của Vi�?n Nghiên cứu Tài chính Anh qu�?c (IFS). Giám �?�?c trung tâm nghiên cứu, Paul Johnson, tuyên b�? trong m�?t can thi�?p vào London �?�? �?ánh giá ngân sách �?ược Chính phủ �?ưa ra ngày hôm qua rằng tri�?n vọng kinh tế của �?ất nư�?c �?ang chuẩn b�? rời khỏi Liên minh Châu �?u vào tháng 3 n�?m 2019, họ "ảm �?ạm". Thu nhập trung bình của m�?t công nhân trong n�?m 2021 sẽ là 1.400 pounds (1.568 euro) thấp hơn mức mà có th�? �?ạt �?ược nếu nền kinh tế Anh �?ã làm theo. ông Johnson nói rằng ông sẽ bắt �?ầu vào tháng 3 n�?m 2016, trư�?c khi cu�?c trưng cầu dân ý vào tháng 6 n�?m ngoái, Johnson nói.

Theo Cục th�?ng kê qu�?c gia Anh (ONS) Thu nhập thực của người lao �?�?ng Anh, tính �?ến lạm phát, giảm 0.5% trong ba tháng trư�?c tháng 9, so v�?i cùng kỳ n�?m trư�?c. n�?m ngoái. "Chúng tôi �?ang có nguy cơ mất không ch�? m�?t, nhưng hai thập kỷ t�?ng trư�?ng doanh thu," ông cảnh báo giám �?�?c IFS, người �?ã bày tỏ hy vọng rằng tri�?n vọng của mình "tr�? nên quá bi quan".

Dựa vào những tính toán của bạn, nợ qu�?c gia của Anh sẽ không tr�? lại mức trư�?c cu�?c khủng hoảng tài chính n�?m 2008 "cho �?ến tận thập kỷ của n�?m 2060. "B�? trư�?ng B�? Kinh tế Anh, Philip Hammond, �?ã công b�? ngày hôm qua tại Qu�?c h�?i giảm nửa �?i�?m trong dự báo t�?ng trư�?ng của ông cho n�?m nay, �?i từ m�?t ư�?c tính 2% �?ến 1,5%. N�?m 2018, t�?ng trư�?ng dự kiến �??�??�?ã t�?ng từ 1,6% dự �?oán vào tháng 3 lên 1,4%, trong khi n�?m 2019 và 2020, bắt �?ầu t�?ng lên vào n�?m 2021 và n�?m 2022, v�?i t�?c �?�? t�?ng trư�?ng lần lượt là 1,5% và 1,6%.

T�? chức Resolution Foundation, m�?t cơ quan nghiên cứu �?�?c lập khác của Anh, cho biết hôm nay, Trong vài n�?m t�?i, tiêu chuẩn s�?ng �? Vương qu�?c Anh phải �?�?i mặt v�?i áp lực l�?n nhất k�? từ những n�?m 1950. Các chuyên gia của t�? chức �?ó xem xét "thảm hoạ" dự �?oán về sự t�?ng trư�?ng của Anh, theo ư�?c tính của mình, có nghĩa là nền kinh tế Anh sẽ mất n�?m 2022 khoảng 42.000 tri�?u bảng Anh (47.000 tri�?u của euro). Phân tích của Ngh�? quyết Foundation cho biết t�?ng trư�?ng n�?ng suất có th�? giảm 0,1% vào cu�?i n�?m 2017, �?ánh dấu sự kết thúc của thập kỷ t�?i t�? nhất k�? từ khi thời kỳ giữa n�?m 1802 và n�?m 1812 liên quan �?ến ch�? s�? �?ó �? Anh Qu�?c.

"Các dự báo cho thấy rằng các gia �?ình �?ang �? giai �?oạn �?ầu của thời gian dài nhất liên tục rơi trong thu nhập có sẵn trong hơn 60 n�?m, thậm chí còn lâu hơn thời �?i�?m khủng hoảng kinh tế ", giám �?�?c của t�? chức, ông Torsten Bell nói.