Repsol nhận ?ược giải thư?ng về trái phiếu xanh lá cây ch?ng lại sự thay ??i khí hậu

Công ty dầu lửa của Tây Ban Nha Repsol ?ã ?ược trao Giải thư?ng Kinh tế Dầu mỏ vì ?ã ?i tiên phong trong vi?c phát hành trái phiếu xanh ?ược chứng nhận ?? giảm phát thải trong hoạt ??ng và nâng cao hi?u quả của các cơ s? của mình ?? ch?ng lại sự thay ??i khí hậu.

London, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Công ty dầu lửa của Tây Ban Nha Repsol ?ã ?ược trao Giải thư?ng Kinh tế Dầu mỏ vì ?ã ?i tiên phong trong vi?c phát hành trái phiếu xanh ?ược chứng nhận ?? giảm phát thải trong hoạt ??ng và nâng cao hi?u quả các cơ s? của mình ?? ch?ng lại sự thay ??i khí hậu.

Tại m?t bu?i l? ? London, Giám ??c Tài chính và Tài chính M?i quan h? v?i nhà ?ầu tư Repsol, Paul Ferneyhough, ?ã nhận giải thư?ng này và nhấn mạnh rằng ?ây là m?t nhận thức về công vi?c của công ty ?? ch?ng lại sự thay ??i khí hậu.

"Giải thư?ng này khẳng ??nh cam kết của chúng tôi ??i v?i tính bền vững môi trường và mục tiêu ưu tiên của chúng tôi. những gì chúng tôi ?ang làm ", ông nói v?i Efe Ferneyhough.

" Mục tiêu mà chúng tôi theo ?u?i, "ông tiếp tục," là ?ạt ?ược m?t tương lai v?i phát thải thấp.

cấp giấy chứng nhận là 500 tri?u euro tiền thư?ng màu xanh lá cây, mà ?ạt ?ược chấp nhận r?ng rãi giữa các nhà ?ầu tư, Repsol tr? thành công ty dầu khí ?ầu tiên trên thế gi?i ?? thực hi?n m?t hành ??ng của loại hình này.

Ban giám khảo của giải thư?ng ?ược trao b?i tạp chí uy tín Petroleum Economist ?ánh giá cao sự ??i m?i và cam kết của công ty dầu khí ?? giảm lượng khí thải như cải thi?n hi?u quả các cơ s? của mình nhờ các quỹ có ngu?n g?c từ trái phiếu xanh.

Thông qua họ, sẽ có hơn 300 dự án giảm khí thải. và cải thi?n hi?u quả thông qua ??i m?i công ngh?. "Repsol chứng minh rằng nó là m?t nhà lãnh ?ạo trong lĩnh vực của mình, vì nó là tập trung vào cung cấp n?ng lượng giá cả phải ch?ng trong m?t b?i cảnh mà nó cũng làm giảm tác ??ng của nó ??i v?i môi trường ", Ferneyhough nói.

Về những thách thức do biến ??i khí hậu và hi?u quả hoạt ??ng của ngành N?ng lượng nói rằng có m?t s? công ty nhất ??nh tập trung vào n?ng lượng tái tạo. ?ng ch? ra rằng mục tiêu của Repsol không ch? ?? phát tri?n loại n?ng lượng này mà còn hãy ?ảm bảo rằng họ tập trung vào những ?iều họ biết làm thế nào ?? làm t?t nhất và gây ra "ít tác ??ng ?ến môi trường", như ông nói, "chúng tôi ?ã làm r?i." Helen Robertson, biên tập viên của Nhà kinh tế Dầu khí cho biết, trong các tuyên b? v?i Efe, mục tiêu của giải thư?ng là thư?ng cho "các công ty và cá nhân thực sự tiến b? công nghi?p và ?áp ứng những thách thức mà chúng ta phải ??i mặt hi?n nay ?ã ?ược chuy?n ??i trong mười n?m qua ". ?ng nói thêm," ?? cung cấp cho thế gi?i n?ng lượng ??ng thời, an toàn và bền vững ". ?ng nhấn mạnh rằng giải thư?ng do Repsol thu ?ược là m?t sự thừa nhận là" m?t di?n viên chủ ch?t và sáng tạo, người ?iều khi?n sự thay ??i trong ngành ", ?ã tạo ra ?óng góp quan trọng "trong lĩnh vực n?ng lượng sạch và bền vững". Robertson nhấn mạnh rằng vi?c phát hành trái phiếu xanh, ?ược thiết kế ?? "có ?ược tài chính cho các dự án n?ng lượng sạch ", tạo ra" tiền l? ?? theo dõi cho phần còn lại của ngành ". Nhà kinh tế Dầu mỏ là m?t trong những ấn phẩm lâu ?ời nhất trong ngành n?ng lượng chuyên phân tích kinh tế vĩ mô và ??a chính tr?.

Trong s? các giám khảo ?ược thành lập b?i các chuyên gia ??c lập từ tất cả các lĩnh vực của ngành n?ng lượng qu?c tế, là thư ký T?ng giám ??c của OPEC, ông Mohammad Sanusi Barkindo, và người ?ứng ?ầu Phòng Công nghi?p Dầu mỏ và Th? trường của Cơ quan N?ng lượng Qu?c tế, Neil Atkinson.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%