Nhân viên công c�?ng Chilê làm tê li�?t công vi�?c theo yêu cầu �?iều ch�?nh lương

Các nhân viên công c�?ng Chilê bắt �?ầu m�?t cu�?c �?ình công kéo dài 48 giờ trong khuôn kh�? �?àm phán v�?i chính phủ về vi�?c cải thi�?n tiền lương sẽ có hi�?u lực vào tháng 12, các nhà lãnh �?ạo công �?oàn �?ã thông báo trong ngành.

Santiago de Chile, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Các công chức Chile �?ã bắt �?ầu m�?t cu�?c �?ình công kéo dài 48 giờ trong khuôn kh�? �?àm phán v�?i chính phủ về cải thi�?n tiền lương cần �?ược bắt �?ầu có hi�?u lực vào tháng 12 n�?m t�?i, các nhà lãnh �?ạo nghi�?p �?oàn �?ã thông báo về ngành này.

Ngừng �?ã �?ược gọi là Hi�?p h�?i các T�? chức Thuế Qu�?c gia (Anef) và V�?n phòng của Khu vực công (MSP), tập hợp các công nhân của các d�?ch vụ công chính của miền Nam.

Sau vài tuần �?àm phán, người lao �?�?ng �?ã hạ thấp nhu cầu Ban �?ầu, từ mức t�?ng lương 5,0% lên 4,2%, trong khi chính phủ �?ã t�?ng mức t�?ng từ 1,9 lên 2,1%.

Tại thời �?i�?m này, của thỏa thuận, cho biết hôm nay là chủ t�?ch của Anef, Carlos Insunza, trong khi từ chính phủ, nơi mà những người phụ trách �?àm phán là các b�? trư�?ng tài chính, Nicolás Eyzaguirre và Lao �?�?ng, Alejandra Krauss, người ta �?ã ch�? ra rằng thứ N�?m này sẽ có m�?t cu�?c họp m�?i v�?i các công �?oàn. Các �?ảng sau này �?ã không loại trừ vi�?c m�? r�?ng cu�?c �?ình công vô thời hạn nếu họ không �?ược chấp nhận. nhu cầu.

M�?t s�? ti�?n ích, chẳng hạn như Registry Dân sự, Bưu �?i�?n và các tòa án �?ang hoạt �?�?ng bình thường ngày hôm nay, trong khi m�?t s�? người khác, chẳng hạn như ch�?m sóc sức khoẻ ban �?ầu, �?ó là do các �?ô th�? quản lý, họ duy trì những thay �?�?i về �?ạo �?ức �?�? tham dự những trường hợp cấp bách