Chính phủ Peru sẽ �?i �?ến Tòa án Hiến pháp bằng ngh�? �?�?nh của Qu�?c h�?i

Chính phủ Peru sẽ kháng cáo lên Toà án Hiến pháp sau khi Qu�?c h�?i phê chuẩn m�?t �?ạo luật t�?ng lương hưu của quân �?�?i và cảnh sát về hưu, hôm nay thông báo cho Thủ tư�?ng, Mercedes Araóz.

Lima, 22 Tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Pêru sẽ kháng án lên Toà án Hiến pháp sau quyết �?�?nh của Qu�?c h�?i phê chuẩn m�?t �?ạo luật t�?ng lương hưu của quân �?�?i và "Chúng ta phải �?i �?ến Tòa án Hiến pháp, tại sao? B�?i vì chúng ta phải bảo v�? hiến pháp," ông Mercedes Araóz, Thủ tư�?ng Chính phủ nói. Araóz nói trong m�?t cu�?c họp báo. Chủ t�?ch Qu�?c h�?i, ông Luis Galarreta, Chủ t�?ch Qu�?c h�?i Hoa Kỳ, nói: "Chúng tôi có trách nhi�?m ng�?n cản vi�?c ban hành luật" �?ược coi là vi hiến, "ông Araóz nói trong m�?t cu�?c họp báo.

ban hành trong tuần này sự kh�?ng kh�?ng �?òi luật, b�? Phán sự chấp nhận và �?ược �?ề xuất b�?i Lực lượng Ph�? biến của Fujimorist, �?ã ra l�?nh cho cảnh sát và quân �?�?i về hưu nhận �?ược m�?t khoản tiền tương �?ương v�?i các nhân viên tích cực, ngoài lương hưu và các quyền lợi b�? sung mà họ �?ã có.

Araóz �?ã bình luận ngày hôm nay, về vấn �?ề này, rằng luật ban hành là vi hiến b�?i vì Qu�?c h�?i không th�? chấp thuận các quy tắc liên quan �?ến vi�?c chi tiêu các sáng kiến �??�??hay thay �?�?i h�? th�?ng hưu trí.

"Điều �?ó b�? cấm trong Hiến pháp" nhấn mạnh. Thủ tư�?ng Chính phủ �?ã làm rõ rằng �?iều này không có nghĩa là Cơ quan hành pháp �?ang ch�?ng lại những người về hưu của Lực lượng Vũ trang và Công an, vì vậy nó �?ược �?ánh giá �?�? trình bày m�?t dự án của luật pháp �?�? cải thi�?n tình hình của những người về hưu.

Theo �?iều hành của Peru, luật �?ược thông qua sẽ yêu cầu Nhà nư�?c chi thêm 1,250 tri�?u da dầu m�?i n�?m (khoảng 378 tri�?u của nền kinh tế thế gi�?i.

Trong vấn �?ề này, cựu B�? trư�?ng Kinh tế Alonso Segura cho biết, trong báo cáo trích dẫn ngày hôm nay của tờ El Comercio, rằng tiêu chuẩn �?ược Qu�?c h�?i thông qua "rõ ràng hiến pháp ".

" Qu�?c h�?i không có sáng kiến �??�??chi tiêu, nhưng dường như họ nghĩ rằng họ có nó và �?iều này không ch�? phức tạp trong ngân sách n�?m 2018 mà còn ngân sách trong tương lai " cảnh báo.