Susana Díaz: Rajoy ch�?u trách nhi�?m giải phóng tài khoản

Chủ t�?ch Andalusian, Susana Diaz, cho biết hôm nay rằng người �?ứng �?ầu Chính phủ, Mariano Rajoy, có trách nhi�?m "lấy tài khoản" cho mô hình tài chính m�?i autonomic, và có apostille: "Nếu bạn phải �?ặt thêm nhiều tài nguyên, bạn phải �?ặt, bạn phải làm �?iều �?ó."

Brussels, 23 tháng 11 (EFE) .- Chủ t�?ch Andalusian, Susana Diaz, hôm nay nói rằng người �?ứng �?ầu Chính phủ, Mariano Rajoy, có trách nhi�?m "lấy tài khoản" cho mô hình m�?i của tài trợ khu vực và có dấu phẩy: "Nếu bạn phải �?ặt thêm nhiều ngu�?n lực, bạn phải �?ặt, bạn phải làm."

Diaz �?ã thực hi�?n những cu�?c bi�?u tình này, các nhà báo, khi �?ược hỏi li�?u bà có tin rằng "các tài khoản �?i ra" của h�? th�?ng tài chính khu vực m�?i khi Qu�?c h�?i phê chuẩn hôm nay về vi�?c cải cách luật pháp về bu�?i hòa nhạc Basque cho n�?m tài chính 2017-2021, v�?i s�? tiền là 1.300.000 �?�.

"Trách nhi�?m của các tài khoản �?ược �?ưa ra là từ Rajoy, và nếu anh ta có nhiều ngu�?n lực hơn, anh ta phải �?ưa chúng vào, �?�? làm �?iều �?ó ", ông �?ã trả lời. Theo chủ t�?ch Andalusian, nếu có ngu�?n lực �?�?" giải cứu "các ngân hàng, phải có tiền" �?�? duy trì giáo dục, sự phụ thu�?c và sức khoẻ của Người Tây Ban Nha ".

" Trách nhi�?m của Chủ t�?ch Chính phủ phải �?ược thực hi�?n khẩn trương ", ông nói.

Về mô hình tài chính m�?i, ông nhấn mạnh Ngày 31 tháng 12 là thời hạn �?ược �?ánh dấu b�?i Chủ t�?ch Chính phủ �?�? trình bày �?ề xuất, vì vậy Rajoy "có nghĩa vụ" phải làm như vậy.

"Ngoài ra, có m�?t �?iều tôi không hi�?u: Nếu bạn �?ang nói �?ến các phó chủ t�?ch, B�? trư�?ng Tài chính và B�? trư�?ng Ngoại giao �?ã là dự thảo, những gì �?ang chờ �?ợi ", ông hỏi.

�?ã yêu cầu tri�?u tập H�?i �?�?ng tài chính và tài chính chính sách (CPFF) và phụ thu�?c vào cu�?c thảo luận v�?i các c�?ng �?�?ng tự tr�?, và �?ã tái khẳng �?�?nh rằng ông không hi�?u chuy�?n gì xảy ra.

"Nếu bạn không, �?ang nói d�?i, và nếu Tiếp tục.

rằng Uỷ ban của các chuyên gia �?ã nói rằng thiếu ngu�?n tài chính trong các c�?ng �?�?ng tự tr�? �?�? có th�? giải quyết các d�?ch vụ công c�?ng, �?ó là lý do tại sao nó phải �?ược thực hi�?n " ngay lập tức