Lee Shau-kee sẽ quyên góp �?ược 128 tri�?u �?�?ng cam kết nếu c�? phiếu �?ạt 30.000 �?i�?m

Tỷ phú Hong Kong Lee Shau-kee sẽ làm t�?t lời hứa của mình �?�? hiến tặng 128 tri�?u �?ô la cho các dự án từ thi�?n bằng cách vượt qua ch�? s�? chuẩn của S�? giao d�?ch chứng khoán H�?ng Kông, Hang Seng, 30.000 �?i�?m.

Bắc Kinh, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Tỷ phú Hong Kong Lee Shau-kee sẽ hoàn thành lời hứa của mình �?�? hiến tặng 128 tri�?u �?ô la cho các dự án từ thi�?n �?ã vượt quá Benchmark index của S�? Giao d�?ch Chứng khoán H�?ng Kông, Hang Seng, 30,000 �?i�?m. Theo tờ South China Morning Post của H�?ng Kông, ông Lee, chủ t�?ch của tập �?oàn bất �?�?ng sản, �?ã công b�? ngày hôm nay. Henderson Land �?ã hứa trong cu�?n ti�?u sử thứ hai của ông, xuất bản n�?m 2010, rằng ông sẽ tặng 1.000 tri�?u �?ô la H�?ng Kông (128 tri�?u �?ô la) nếu Hang Seng vượt quá 30.000 �?i�?m và 2.000 tri�?u (256 tri�?u USD) nếu �?ạt 40.000.

M�?t phát ngôn viên của công ty xác nhận v�?i tờ báo này rằng ông trùm, người giàu thứ hai �? H�?ng Kông Theo Forbes v�?i tài sản 185.400 tri�?u �?ô la H�?ng Kông (23.700 tri�?u �?ô la, 20.060 tri�?u euro), nó sẽ quyết �?�?nh trư�?c cu�?i n�?m mà các dự án từ thi�?n sẽ tặng

Lee (89) �?ã nhận �?ược nhiều �?ề xuất khác nhau từ các t�? chức phi chính phủ và các dự án giáo dục trong những tháng gần �?ây và �?ã chọn mười các nhà thầu cu�?i cùng từ �?ó các �?�?i tượng hư�?ng lợi sẽ �?ến, các bài viết.

Ch�? s�? của th�? trường chứng khoán H�?ng Kông �?óng cửa thứ tư này tại 30,003.49 toàn b�?, m�?t mức kỷ lục trong thập kỷ qua, t�?ng 0,62% trong ngày. C�? phiếu của Henderson Land t�?ng 0,68% lên 51,80 �?ô la H�?ng Kông / c�? phiếu, �?ặt giá tr�? th�? trường của tập �?oàn trong 207.200 tri�?u �?ô la H�?ng Kông (26.500 tri�?u �?ô la hoặc 22.400 tri�?u euro).