S�? Giao d�?ch Chứng khoán Thượng Hải m�? cửa v�?i màu �?ỏ và mất 0.44%

S�? giao d�?ch chứng khoán Thượng Hải bắt �?ầu phiên giao d�?ch ngày hôm nay v�?i màu �?ỏ và trong những phút �?ầu của phiên giao d�?ch giảm 0,44%, tương �?ương 15,03 �?i�?m, �?ược �?ặt trong cả 3,415.43.

Thượng Hải (Trung Qu�?c), ngày 23 tháng 11 (EFE) .- S�? Giao d�?ch Chứng khoán Thượng Hải bắt �?ầu phiên giao d�?ch ngày hôm nay v�?i màu �?ỏ và trong những phút �?ầu của phiên giảm 0,44%, tương �?ương 15,03 �?i�?m, �?ược �?ặt vào 3,415.43 toàn b�? Th�? trường chứng khoán khác của Trung Qu�?c �?ại lục, Thâm Quyến giao d�?ch chứng khoán, bắt �?ầu ngày cũng mất và trong những phút �?ầu tiên nó �?ã giảm 0,88%, t�?ng c�?ng 102.27 �?i�?m, �?ược �?ặt trong 11,458.53 �?ơn v�?.