ECB giảm trần tín dụng cho các ngân hàng Hy Lạp bằng cách cải thi�?n tính thanh khoản

Ngân hàng Trung ương Châu �?u (ECB) �?ã giảm 1,100 tri�?u euro, theo yêu cầu của Ngân hàng Hy Lạp, mức trần tín dụng mà các ngân hàng Hy Lạp có th�? yêu cầu thông qua cơ chế thanh khoản cung cấp (ALS).

Athens, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Ngân hàng Trung ương Châu �?u (ECB) �?ã giảm 1,100 tri�?u euro, theo yêu cầu của Ngân hàng Hy Lạp, mức trần tín dụng mà ngân hàng Hy Lạp yêu cầu thông qua cơ chế cung cấp thanh khoản (ELA).

Tín dụng t�?i �?a có th�? �?ược cung cấp cho các thực th�? trong nư�?c vẫn �? mức 25.800 tri�?u euro cho �?ến khi 14 December.

Theo báo cáo của Ngân hàng Hy Lạp, vi�?c giảm trần t�?i �?a của tín dụng phản ánh tình hình thanh khoản của các doanh nghi�?p Hy Lạp có tính �?ến dòng chảy của các khoản tiền gửi từ khu vực tư nhân, cũng như thu nhập từ �?ấu giá trên th�? trường tài chính. Trong tháng trư�?c, ba trong s�? b�?n ngân hàng chính của Hy Lạp, Ngân hàng Qu�?c gia Hy Lạp (BNG), Ngân hàng Euro và Ngân hàng Piraeus, �?ã �?i �?ến các th�? trường tài chính sau ba n�?m vắng bóng thông qua vi�?c bán trái phiếu �?ược bảo hi�?m, chủ yếu là các �?ơn v�? th�? chế.

Sự tr�? lại của th�? trường này cho phép họ giảm sự phụ thu�?c vào tín dụng của Commonwealth.

Ngân hàng Hy Lạp �?ã nhận �?ược tín dụng khẩn cấp từ ECB sau khi Vào giữa tháng 2 n�?m 2015, nó �?ã ngừng chấp nhận khoản nợ Hy Lạp như là tài sản thế chấp trong các hoạt �?�?ng tái cấp v�?n. Vì ECB lại chấp nhận, vào cu�?i tháng 6 n�?m 2016, Nợ Helena là tài sản thế chấp, trần ELA giảm �?áng k�? vì các ngân hàng có th�? sử dụng lại công cụ này �?�? có �?ược tính thanh khoản.

ELA là cho �?ến lúc �?ó ch�? có m�?t kênh thông qua �?ó các ngân hàng có th�? truy cập tài chính ngắn hạn thông qua Ngân hàng Hy Lạp, mặc dù v�?i lãi suất cao hơn mức yêu cầu của ECB tái cấp v�?n. Trái phiếu Hy Lạp 10 n�?m giao d�?ch lúc 8 giờ 30 GMT trên th�? trường thứ cấp v�?i mức 5,35% trong ngày hôm nay, và phí bảo hi�?m rủi ro �?ứng �? mức 499 �?i�?m cơ bản.