Châu �?u �?ặt cược vào kinh doanh v�?i Iran nhưng lo ngại vẫn t�?n tại

Liên minh châu �?u (EU) cam kết thương mại v�?i Iran và sự quan tâm của các công ty là không nghi ngờ gì, nhưng hành trình kinh doanh �? nư�?c này �?ược theo sau làm bằng bàn chân.

Tehran, ngày 23 tháng 11 (EFE) - Liên minh châu �?u (EU) cam kết thương mại v�?i Iran và lợi ích của các công ty là không nghi ngờ gì, nhưng hành trình kinh doanh trong Nư�?c này vẫn �?ang làm vi�?c v�?i bàn tay chì.

Các �?�?a ch�? liên lạc �?ã �?ược khôi phục sau khi thỏa thuận hạt nhân �?ược ký n�?m 2015 giữa Iran và sáu cường qu�?c, khi m�?t sự chuy�?n �?�?i bắt �?ầu các nhi�?m vụ thương mại liên tục �?�? khám phá những cơ h�?i kinh doanh của m�?t qu�?c gia b�? gánh nặng trong nhiều n�?m do qu�?c tế cấm vận.

Hai n�?m sau, các phái �?oàn �?i theo �?ến �?ất nư�?c và m�?t s�? công ty �?ã cài �?ặt và �?ã ký biên bản ghi nh�? hoặc hợp �?�?ng, nhưng m�?t cách thận trọng, �?ặc bi�?t là những người có kinh doanh �? Mỹ.

Marina Villén

Các nghi ngờ �?ã t�?ng tr�? lại k�? từ khi T�?ng th�?ng Mỹ, Donald Trump, �?e doạ m�?t tháng trư�?c �?�? từ bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu nó không b�? sửa �?�?i và ra l�?nh cho Qu�?c h�?i quyết �?�?nh có nên �?ưa ra bi�?n pháp trừng phạt hay không.

EU �?ã ủng h�? thỏa thuận này và m�?t s�? lãnh �?ạo của họ �?ã viếng th�?m vào tháng 11 Iran, trong �?ó có T�?ng thư ký d�?ch vụ ngoại giao c�?ng �?�?ng, Helga Schmid, và ủy châu �?u về Nông nghi�?p, Phil Hogan.

Schmid kêu gọi sự hợp tác l�?n hơn v�?i Iran, cũng như về n�?ng lượng hạt nhân, và Hogan �?�? "bình thường hóa quan h�? thương mại v�?i Iran."

"Chúng tôi mu�?n làm �?n v�?i Iran", ủy viên h�?i �?�?ng, cao hơn bao g�?m hơn 40 công ty châu �?u, và tiết l�? rằng thương mại song phương �?ạt �?ược trong n�?m nay 10.000.000 �?�.

Tuy nhiên, các công ty châu �?u lo sợ sẽ b�? trừng phạt b�?i các bi�?n pháp trừng phạt của Hoa Kỳ vẫn còn hi�?u lực, bất chấp vi�?c ký kết thoả thuận hạt nhân hoặc bằng những bi�?n pháp m�?i mà Washington �?ã áp �?ặt hoặc có kế hoạch áp �?ặt.

Theo Joan Mir Piqueras, T�?ng giám �?�?c của công ty rau quả Tây Ban Nha, "khó kh�?n" hoặc vi�?c Hoa Kỳ rút khỏi hi�?p ư�?c hạt nhân cu�?i cùng là "cái gì �?ó �?ang lên kế hoạch mọi lúc" Anecoop, người �?ã �?i cùng Ủy viên châu �?u �?ến Iran.

"Dĩ nhiên là có những n�?i sợ hãi, nhưng tại thời �?i�?m �?ó không có trả thù từ Mỹ. Ngoài ra, chúng ta �?ang nói về m�?t chế tài giả thuyết và bây giờ v�?i sự h�? trợ của EU chúng tôi cảm thấy an toàn ", ông nói v�?i Efe Piqueras, gi�?ng như các doanh nhân khác, �?ánh giá là" cam kết vững chắc và vững chắc của EU " bảo v�? các công ty của bạn trong trường hợp Hoa Kỳ có các bi�?n pháp quyết li�?t.

Trong thời gian này, Nhà Trắng �?ã �?ảm bảo rằng nó không có ý ng�?n chặn thương mại giữa EU và Iran, mặc dù nó có cảnh báo ch�?ng lại vi�?c kinh doanh v�?i các công ty liên quan �?ến những người bảo v�? Cách Mạng, hi�?n di�?n trong nền kinh tế Iran nhưng b�? Hoa Kỳ cho phép "h�? trợ cho khủng b�?. "Theo gi�?i truyền thông Iran, tuần này B�? Tài chính Hoa Kỳ áp �?ặt l�?nh trừng phạt �?�?i v�?i hai công ty Iran vì m�?i liên h�? giữa họ v�?i Guardian, trong m�?t �?�?ng thái bao g�?m cả hai công ty Đức. Nhiều công ty châu �?u lo ngại �?ầu tư vào Iran vì những bi�?n pháp trừng phạt �?ơn phương của Hoa Kỳ, mặc dù m�?t s�? công ty l�?n như Airbus, Total và Siemens, �?ã ký hợp �?�?ng tri�?u phú.

Thoả thuận của Total, m�?t b�? phận của tập �?oàn sẽ �?ầu tư hơn 4.200 tri�?u euro trong lĩnh vực khí �?�?t của South Pars, b�?i vì công ty dầu của Pháp �?ã ch�? ra rằng cần xem xét nó nếu chế �?�? trừng phạt thay �?�?i. Theo quan �?i�?m của m�?t �?ại di�?n của m�?t công ty châu �?u có trụ s�? tại Iran, ông thích nặc danh, hầu hết các công ty �?ều có m�?t "h�? sơ thấp", mà không quảng cáo các hoạt �?�?ng của mình hoặc các chuyến �?i của ông �?ến �?ất nư�?c này.

Có m�?t mong mu�?n "cược nhiều hơn" trên th�? trường Iran nhưng "sự không chắc chắn" vẫn t�?n tại, giải thích ngu�?n này cho Efe, �?iều này ch�? ra sự gia t�?ng trao �?�?i thương mại mà ch�? là vài hợp �?�?ng quan trọng hoặc các khoản �?ầu tư l�?n.

vấn �?ề là tài chính của các dự án, k�? từ khi chính phủ Iran không �?ảm bảo có chủ quyền, cũng như sự mi�?n cưỡng của các ngân hàng l�?n của châu �?u �?�? tham gia vào các m�?i quan h�? v�?i Iran �?�?i v�?i các bi�?n pháp trừng phạt của Mỹ.

Châu �?u xuất khẩu sang Iran bao g�?m các mặt hàng máy móc, thiết b�? vận tải và dược phẩm, trong s�? �?ó, trong khi ngành Hydrocacbon cũng có rất nhiều tiềm n�?ng. Tuy nhiên, sự �?n �?�?nh và tầm quan trọng của vi�?c kinh doanh �? Mỹ tiếp tục �?ược cân nhắc nhiều hơn và, như phó B�? trư�?ng của Iran Ngoại trư�?ng, Abás Araqchí, "không có nư�?c châu �?u nào sẽ mất th�? trường Hoa Kỳ vì v�? trí của nó trên th�? trường Iran".