Trọng lượng thuế ? Tây Ban Nha rơi vào n?m 2016 và di chuy?n ra khỏi mức thuế của OECD

Kh?i lượng tương ??i của thuế ? Tây Ban Nha, ?ã t?ng lên k? từ khi nó chạm ?áy vào n?m 2009 vào ?ầu cu?c khủng hoảng, ?ã giảm vào n?m ngoái, và ?ã ?ánh dấu m?t di chuy?n ra khỏi mức trung bình của OECD, và tiếp tục xu hư?ng ?i lên trong n?m 2016, ?ến mức kỷ lục.

Paris, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Kh?i lượng tương ??i của thuế ? Tây Ban Nha, ?ã t?ng lên k? từ khi nó chạm ?áy vào n?m 2009 vào ?ầu cu?c khủng hoảng, ?ã giảm vào n?m ngoái, ngược lại nó ?ánh dấu m?t khoảng cách dư?i mức trung bình của OECD, và nó tiếp tục xu hư?ng ?i lên của nó vào n?m 2016, ? mức kỷ lục.

Đây là m?t trong những kết luận chính của báo cáo hàng n?m về thu thuế do T? chức Hợp tác và Phát tri?n Kinh tế (OECD) công b?, theo ?ó Tây Ban Nha ?ã từ v? trí 18 trong n?m 2015 lên 20 n?m 2016 (trong t?ng s? 35 qu?c gia) về thuế ??i v?i t?ng sản phẩm qu?c n?i (GDP).

Cụ th?, thuế chiếm 33,5% GDP trong n?m qua. Tây Ban Nha, so v?i trung bình 34,3% trong t? chức, khi n?m trư?c họ chiếm 33,8% (so v?i 34%).

Tây Ban Nha cao hơn mức trung bình của OECD từ n?m 2004 ?ến n?m 2007, khi nó ?ạt ?ến m?t ??nh cao của 36,4% (so v?i 33,7%), nhưng v?i sự bùng n? của cu?c khủng hoảng tình hình ?ã ?ảo ngược và thuế giảm 29,7% trong n?m 2009 n?m 2016, Tây Ban Nha ? mức tương ?ương mức của Anh (33,2%) hoặc Ba Lan (33,6%), thấp hơn rõ ràng so v?i mức của Tây Ban Nha (32,2%). (? v? trí thứ hai, 45,3%), Ý (42,9%) và Đức (37,6%).

Hoa Kỳ (26%) nằm trong s? các nư?c (25,5%), Ireland (23%), Chile (20,4%) và Mexico (17,2%).

Tây Ban Nha (v?i 42,5% vào n?m 2015, cu?i cùng Thuế của các thành viên OECD thấp hơn, sau Đức (30,6%), Pháp (33,3%), Thụy Sĩ (35,8%), Nhật Bản (36,7%) và Canada (40%). Về mặt này, họ có ?ủ tiêu chuẩn là m?t qu?c gia có cấu trúc "khu vực", là nư?c duy nhất trong danh mục ?ó, khác v?i các qu?c gia "liên bang" (?c, Áo, B?, Canada, Đức, Mexico, Thụy Sĩ). và Hoa Kỳ) và "?ơn v?" (phần còn lại).

Các c?ng ??ng tự tr? Tây Ban Nha chiếm 14% doanh thu thuế, m?t tỷ l? thấp hơn 17%, ?ại di?n cho trung bình khu vực hoặc qu?c gia tạo nên tám qu?c gia "OECD" liên bang (?ến 39,5% ? Canada, 24,5% ? Thụy Sĩ, 23% ? Đức hoặc 19,4% ? Hoa Kỳ). chúng có nghĩa là 9,9% ? Tây Ban Nha (n?m 1975 ch? có 4%), khi họ ? các qu?c gia "liên bang" 7,5% và ? các nư?c "th?ng nhất" 11,8%.

Tính ?ặc thù của Tây Ban Nha là An sinh xã h?i chiếm 33,1% thuế, so v?i mức trung bình 21,1% ? các nư?c "liên bang" và 24,4% ? các nư?c "th?ng nhất".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%