Trọng lượng thuế �? Tây Ban Nha rơi vào n�?m 2016 và di chuy�?n ra khỏi mức thuế của OECD

Kh�?i lượng tương �?�?i của thuế �? Tây Ban Nha, �?ã t�?ng lên k�? từ khi nó chạm �?áy vào n�?m 2009 vào �?ầu cu�?c khủng hoảng, �?ã giảm vào n�?m ngoái, và �?ã �?ánh dấu m�?t di chuy�?n ra khỏi mức trung bình của OECD, và tiếp tục xu hư�?ng �?i lên trong n�?m 2016, �?ến mức kỷ lục.

Paris, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Kh�?i lượng tương �?�?i của thuế �? Tây Ban Nha, �?ã t�?ng lên k�? từ khi nó chạm �?áy vào n�?m 2009 vào �?ầu cu�?c khủng hoảng, �?ã giảm vào n�?m ngoái, ngược lại nó �?ánh dấu m�?t khoảng cách dư�?i mức trung bình của OECD, và nó tiếp tục xu hư�?ng �?i lên của nó vào n�?m 2016, �? mức kỷ lục.

Đây là m�?t trong những kết luận chính của báo cáo hàng n�?m về thu thuế do T�? chức Hợp tác và Phát tri�?n Kinh tế (OECD) công b�?, theo �?ó Tây Ban Nha �?ã từ v�? trí 18 trong n�?m 2015 lên 20 n�?m 2016 (trong t�?ng s�? 35 qu�?c gia) về thuế �?�?i v�?i t�?ng sản phẩm qu�?c n�?i (GDP).

Cụ th�?, thuế chiếm 33,5% GDP trong n�?m qua. Tây Ban Nha, so v�?i trung bình 34,3% trong t�? chức, khi n�?m trư�?c họ chiếm 33,8% (so v�?i 34%).

Tây Ban Nha cao hơn mức trung bình của OECD từ n�?m 2004 �?ến n�?m 2007, khi nó �?ạt �?ến m�?t �?�?nh cao của 36,4% (so v�?i 33,7%), nhưng v�?i sự bùng n�? của cu�?c khủng hoảng tình hình �?ã �?ảo ngược và thuế giảm 29,7% trong n�?m 2009 n�?m 2016, Tây Ban Nha �? mức tương �?ương mức của Anh (33,2%) hoặc Ba Lan (33,6%), thấp hơn rõ ràng so v�?i mức của Tây Ban Nha (32,2%). (�? v�? trí thứ hai, 45,3%), Ý (42,9%) và Đức (37,6%).

Hoa Kỳ (26%) nằm trong s�? các nư�?c (25,5%), Ireland (23%), Chile (20,4%) và Mexico (17,2%).

Tây Ban Nha (v�?i 42,5% vào n�?m 2015, cu�?i cùng Thuế của các thành viên OECD thấp hơn, sau Đức (30,6%), Pháp (33,3%), Thụy Sĩ (35,8%), Nhật Bản (36,7%) và Canada (40%). Về mặt này, họ có �?ủ tiêu chuẩn là m�?t qu�?c gia có cấu trúc "khu vực", là nư�?c duy nhất trong danh mục �?ó, khác v�?i các qu�?c gia "liên bang" (�?c, Áo, B�?, Canada, Đức, Mexico, Thụy Sĩ). và Hoa Kỳ) và "�?ơn v�?" (phần còn lại).

Các c�?ng �?�?ng tự tr�? Tây Ban Nha chiếm 14% doanh thu thuế, m�?t tỷ l�? thấp hơn 17%, �?ại di�?n cho trung bình khu vực hoặc qu�?c gia tạo nên tám qu�?c gia "OECD" liên bang (�?ến 39,5% �? Canada, 24,5% �? Thụy Sĩ, 23% �? Đức hoặc 19,4% �? Hoa Kỳ). chúng có nghĩa là 9,9% �? Tây Ban Nha (n�?m 1975 ch�? có 4%), khi họ �? các qu�?c gia "liên bang" 7,5% và �? các nư�?c "th�?ng nhất" 11,8%.

Tính �?ặc thù của Tây Ban Nha là An sinh xã h�?i chiếm 33,1% thuế, so v�?i mức trung bình 21,1% �? các nư�?c "liên bang" và 24,4% �? các nư�?c "th�?ng nhất".