Chủ t�?ch Ai Cập phê duy�?t thỏa thuận hợp tác hải quan v�?i Uruguay

T�?ng th�?ng Ai Cập, Abdelfatah al Sisi, hôm nay �?ã ban hành m�?t ngh�? �?�?nh phê duy�?t thỏa thuận hợp tác giữa Ai Cập và Uruguay trong khuôn kh�? các vấn �?ề hải quan, �?ã ký 28 Tháng 11 n�?m 2016, theo bản tin của t�?ng th�?ng.

Chủ t�?ch Ai Cập, Abdelfatah al Sisi, hôm nay �?ã ban hành m�?t ngh�? �?�?nh phê duy�?t thỏa thuận hợp tác giữa Ai Cập và Uruguay trong khuôn kh�? các vấn �?ề Hải quan, ký vào ngày 28 tháng 11 n�?m 2016, theo báo cáo của bản tin t�?ng th�?ng ngày hôm nay.

Ngh�? �?�?nh, �?ược Qu�?c h�?i Ai Cập thông qua vào ngày 5 tháng 7, bao g�?m hợp tác và h�? trợ giữa hai nư�?c và trao �?�?i thông tin nhằm �?ảm bảo vi�?c áp dụng �?úng luật hải quan và �?�? tránh vi phạm. Uruguay xuất khẩu sang Ai Cập vào n�?m 2016, các gia súc �?ứng �?ầu tr�? giá 6.723.534 �?ô la, chiếm 58% t�?ng xuất khẩu sang các nư�?c Ảrập, bao g�?m len, các sản phẩm từ sữa và b�?t giấy.

El Ngày 1 tháng 9, Mercosur thông báo rằng hi�?p �?�?nh tự do thương mại mà kh�?i này, bao g�?m cả Argentina, Uruguay và Paraguay, bắt �?ầu có hi�?u lực, ký kết v�?i Ai Cập vào n�?m 2010.

Vào ngày 31 tháng 5, Al Sisi �?ã mời các doanh nhân Uruguay �?ến �?ầu tư �? Ai Cập, sau cu�?c gặp tại Cairo v�?i Chủ t�?ch Uruguay, Tabaré Vázquez.