Nhà thấp tầng của Argentina cho ánh sáng màu xanh lá cây theo luật ưu tiên mua hàng công c�?ng của qu�?c gia

Ngày nay, Phòng Thương mại của Argentina �?ã �?ưa ra m�?t nửa l�?nh trừng phạt �?�?i v�?i m�?t dự luật nhằm h�? trợ sản xuất qu�?c gia trong các vụ mua bán của Nhà nư�?c, thông tin từ các ngu�?n chính phủ.

Buenos Aires, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Phòng Đại di�?n của Argentina hôm nay �?ã �?ưa ra m�?t nửa l�?nh trừng phạt �?�?i v�?i m�?t dự luật nhằm ủng h�? sản xuất qu�?c gia trong các vụ mua bán của Nhà nư�?c, Các ngu�?n tin của chính phủ. Sáng kiến �??�??này, �?ược gọi là "Mua Argentina", sẽ �?ược bỏ phiếu tại Thượng vi�?n, nơi cu�?i cùng có th�? �?ược phê duy�?t sau khi nhận �?ược trong Phòng Đại di�?n - Hạ vi�?n- 188 phiếu ủng h�?, bao g�?m cả của Kirchnerism, và b�?n phiếu ch�?ng lại, của các ngh�? sĩ cánh tả.

Trong s�? các �?i�?m chính của pháp luật là sự gia t�?ng mức ưu �?ãi �?�?i v�?i hàng hóa của Argentina, từ 7% �?ến 15% �?�?i v�?i doanh nghi�?p nhỏ và 5% �?ến 8% �?�?i v�?i các công ty l�?n; khi �?ấu thầu cho hàng hoá không sản xuất trong nư�?c, hoặc tạo ra m�?t chương trình phát tri�?n nhà cung cấp qu�?c gia.

Ngoài ra, chúng sẽ �?ược dành cho các �?ề ngh�? của các công ty Argentina trong mua sắm của các cơ quan hành chính nhà nư�?c lên �?ến 1,3 tri�?u peso (khoảng 74.000 �?ô la) trong trường hợp hàng hoá và 100 tri�?u peso (khoảng 5,7 tri�?u �?ô la) trong các dự án nhà �? và các tòa nhà công c�?ng. Tương tự như vậy, sẽ có cơ h�?i �?�? cải thi�?n cung cấp của nó trong các cu�?c thi cho các doanh nghi�?p vừa và nhỏ trong vi�?c mua ít hơn 20 tri�?u peso (khoảng 1,1 tri�?u peso). USD).