"H?i ngh? thượng ??nh phòng ?iều khi?n" t? chức các chuyên gia về các trung tâm ki?m soát ? Colombia

Các nhà kinh doanh và các chuyên gia ?ến từ các qu?c gia khác nhau ?ang trình bày những ??i m?i và kinh nghi?m trong vi?c phát tri?n các trung tâm ki?m soát trong "H?i ngh? thượng ??nh phòng ?iều khi?n" t? chức tại Bogotá Nó sẽ giữ cho ?ến thứ sáu t?i.

Bogotá, ngày 15 tháng 11 (EFE) .- Các doanh nhân và chuyên gia từ các qu?c gia khác nhau ?ang trưng bày những ??i m?i và kinh nghi?m trong vi?c phát tri?n các trung tâm ki?m soát trong Đại h?i ? Bogotá. "H?i ngh? thượng ??nh phòng ?iều khi?n", sẽ ?ược t? chức cho ?ến thứ sáu t?i.

Trong cu?c họp, lần ?ầu tiên ?ược t? chức ? nư?c này, là m?t phần của ấn bản thứ tám của h?i chợ TecnoMultimedia InfoComm, những người tham gia sẽ biết các giải pháp âm thanh, video, phần mềm, mạng và giải phẫu học, và áp dụng chúng vào các trung tâm ?iều khi?n.

"Chúng tôi thấy có rất quan tâm ?ến Colombia "trong th? trường này, giám ??c h?i ngh?, Alejandra García, nói v?i Efe, người ch? ra rằng ngành an ninh là m?t trong những yêu cầu nhất về loại công ngh? này, nó cũng ?ược sử dụng b?i các ngành công nghi?p, khách sạn và sân bay.

"Hầu như mọi công ty hay công ty công nghi?p phải có phòng ki?m soát an toàn và thực hi?n m?t Theo García, Giám ??c công ty Cosmos Sistemas Integrados (CSI), Darío Ordóñez, m?t trong những di?n giả ?ược mời, giải thích cho Efe rằng các công ty ? Colombia "chưa hi?u họ có th? tiến xa ?ến ?âu và ch? gi?i hạn trong vi?c lo lắng về màn hình l?n và s? lượng" trong trung tâm của họ "Chúng tôi cho rằng h?i chợ này là rất quan trọng, b?i vì nó sẽ c? gắng làm cho người dùng hi?u ?ược nơi mà công ngh? là và bắt ?ầu áp dụng nó, vì họ ?ã không áp dụng nó. b?i vì họ ?ã không ?iều tra t?t ", ông nói thêm.

Phiên bản thứ tám của h?i chợ TecnoMultimedia InfoComm cũng có 70 nhà tri?n lãm và m?t tri?n lãm khoa học về ngành công nghi?p âm thanh, video, ánh sáng, bi?n hi?u s?, thông tin liên lạc th?ng nhất, tự ??ng hóa và sử dụng máy bay không người lái.

Về vi?c sử dụng máy bay không người lái, giám ??c khu vực của hãng Stampede Manuel Peláez nói v?i Efe rằng công ngh? này ?ang ?ược sử dụng r?ng rãi ? châu Mỹ Latinh. Peláez nêu bật ví dụ trường hợp Chile, nơi ông ?ang làm vi?c "v?i m?t s? máy bay không người lái, gi?ng như cánh và tàu ?ánh cá ?i kèm ?? cho biết trường học cá ngừ bao nhiêu km. "

Cu?c họp TecnoMultimedia InfoComm cũng bao g?m Tecnotelevisión & H?i chợ phát thanh, trình bày m?t mẫu các xu hư?ng m?i trong công ngh? áp dụng cho các ngành công nghi?p này.

"Chúng tôi ?ã phát tri?n hàng n?m và ngày nay là m?t h?i chợ củng c? hợp nhất, trên thực tế ? cấp khu vực có nhiều người ?ến từ Venezuela, Ecuador, Panama, Trung Mỹ ?ến từ nhiều qu?c gia ", Rodrigo Casassus, giám ??c phát tri?n nói v?i Efe cho Châu Mỹ Latinh và Caribê của Avixa, m?t trong những công ty t? chức h?i chợ.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%