FN và Marine Le Pen, ngân hàng b? tư?c ?oạt, t? cáo m?t hoạt ??ng chính tr?

Marine Le Pen tuyên b? hôm nay m?t hoạt ??ng chính tr? ch?ng lại ?ảng của ông, Mặt trận Qu?c gia (FN), mà Société Générale (SG) ?ã quyết ??nh ?óng tài khoản, m?t cái gì ?ó tương tự như những gì ?ã ?ã thông qua v?i chính mình, sau khi HSBC thông báo rằng cô ấy sẽ không tiếp tục chấp nhận cô ấy như m?t khách hàng.

Paris, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Marine Le Pen tuyên b? hôm nay m?t hoạt ??ng chính tr? ch?ng lại ?ảng của ông, Mặt trận Qu?c gia (FN), mà Société Générale (SG) ?ã quyết ??nh ?óng tài khoản, m?t cái gì ?ó gi?ng như những gì ?ã xảy ra v?i cô, sau khi HSBC nói v?i cô rằng cô sẽ không tiếp tục chấp nhận cô như m?t khách hàng. ?ng nhấn mạnh tại cu?c họp báo Le Pen, trong ?ó ông tuyên b? chính thức hoá các vụ ki?n ??i v?i SG, ch?ng lại công ty con Crédit du Nord và ch?ng lại HSBC.

Ngoài khiếu nại ?ó trư?c khi công lý, ông ?ã kháng cáo gần mười m?t tri?u cử tri của ông trong cu?c bầu cử t?ng th?ng vào tháng 5, cảnh báo họ rằng những cu?c thao dượt này ?ang c? gắng "hủy hoại" ông Le Pen nói.

Theo ông, không có gì có th? xảy ra. bi?n minh cho các quyết ??nh của các thực th? này, cho ?ến bây giờ ?ã ?ược bảo v? bí mật ngân hàng, và trong những gì thực sự ?ằng sau "phân bi?t ??i xử" vì các lý do "Tình hình của FN là hoàn toàn minh bạch," ông nói sau khi ?ã nh? rằng tài khoản của ông ?ược ki?m toán, như những người của tất cả các ?ảng chính tr? ?ược trình bày cho cu?c bầu cử, và rằng v?i quan ?i?m của cu?c bầu cử t?ng th?ng và lập pháp của mùa xuân n?m ngoái ?ã yêu cầu m?t khoản vay, ?ược ban hành b?i m?t ngân hàng Nga sau khi không có ngân hàng Pháp mu?n ?ưa nó lên. Theo câu chuy?n của người lãnh ?ạo của người Pháp, SG nói v?i họ vào mùa hè rằng cô sẽ ?óng tài khoản của phong trào, và, như không có ai khác Pháp ?ã ??ng ý làm vi?c v?i FN, sử dụng ngân hàng của Pháp, b? nhi?m Crédit du Nord theo các nghĩa vụ quy ??nh.

Tuy nhiên, Crédit du Nord không cô ấy thậm chí còn không sử dụng séc, cũng không nhận ?ược sự ?óng góp bằng thẻ tín dụng hoặc tiền nhận ?ược từ các v?n phòng ?ược bầu của mình, vì vậy t?ng th?ng nói rằng họ "b? tư?c ?oạt (của) Thu nhập ". Sáng nay, ông nói ông ?ã nhận ?ược m?t cú ?i?n thoại từ Thomas Vandeville, người ?ứng ?ầu b? phận d?ch vụ ngân hàng cá nhân của HSBC, trong ?ó ông nói v?i ông rằng họ sẽ ?óng cửa tài khoản cá nhân "mà không có bất kỳ lý do gì".

Le Pen nói rằng, lợi dụng m?t cu?c họp ngày hôm qua tại Elysée v?i T?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron, ông ?ã ?ưa ra m?t tài khoản của các vấn ?ề ngân hàng của FN và ?ã yêu cầu ông ta can thi?p như m?t người bảo lãnh của các t? chức. "Nó phải ?ảm bảo thực hi?n tự do hành ??ng của các ?ảng phái chính tr?" nhấn mạnh.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%