Eurochamber bảo v�? rằng chôn cất AVE �? Murcia "là lựa chọn duy nhất"

Ủy ban về kiến �??�??ngh�? của Ngh�? vi�?n châu �?u bảo v�? ngày hôm nay rằng vi�?c mai táng AVE �? Murcia là "lựa chọn duy nhất" và, �?�? �?áp lại các yêu cầu của Nền tảng Pro-Burial, sẽ yêu cầu "Đánh giá Tác �?�?ng Môi trường m�?i (EIA)" và sẽ liên h�? v�?i B�? Phát tri�?n.

Brussels, 23 tháng 11 (EFE) - Ủy ban Th�?nh nguy�?n Ngh�? vi�?n Châu �?u bảo v�? ngày hôm nay rằng vi�?c mai táng AVE �? Murcia "là lựa chọn duy nhất" và, �?áp ứng yêu cầu của Plataforma Pro Esoterramiento, sẽ yêu cầu "Đánh giá Tác �?�?ng Môi trường m�?i (EIA)" và sẽ liên lạc v�?i B�? Phát tri�?n.

Điều này �?ược tuyên b�? b�?i chủ t�?ch ủy ban �?ó, Cecilia Wikström, người cũng tuyên b�? rằng, v�?i mục �?ích thông tin, m�?t thông báo cũng sẽ �?ược gửi t�?i Ủy ban Giao thông.

Về phần mình, Ủy ban châu �?u, "sẽ tiếp tục �?ánh giá "những cáo bu�?c của Nền tảng Pro-Underground của Murcia, sẽ �?ề xuất các kết luận m�?i, và nếu cần thiết, sẽ �?ược chuy�?n �?ến các cơ quan chức n�?ng Tây Ban Nha.

Nền tảng, �?ã �?�? trình yêu cầu xuất hi�?n trư�?c Qu�?c h�?i Châu �?u cách �?ây hai n�?m, �?ã lên án công vi�?c chôn cất tàu cao t�?c �?ến �?ến Murcia sẽ "vi phạm" pháp luật, không có Đánh giá tác �?�?ng Môi trường (EIA), bắt bu�?c trong tất cả các công trình công c�?ng.

Mặc dù có m�?t b�? nh�? phát tri�?n n�?m 2009, từ nền tảng t�? cáo rằng "hợp �?�?ng này �?ược ký kết vào n�?m 2006" và dự án xây dựng hi�?n tại ch�? �?ược trao cho công ty Aldesa nó trùng hợp v�?i 18% so v�?i n�?m 2006.

Tuần trư�?c, Uỷ ban Euopea �?ã �?ưa ra m�?t báo cáo tạm thời trong �?ó cáo bu�?c rằng, sau khi nhắc nh�? B�? của Chương trình khuyến mãi rằng m�?t ĐTM không hợp l�? nếu có những thay �?�?i �?áng k�?, phản h�?i là sửa �?�?i này "�?ã b�? loại bỏ".

Nền tảng, về phần mình, cho rằng EIA không hợp l�? "vì dự án b�? chia rẽ", m�?t thực tế có nghĩa là "m�?t sự vi phạm rõ ràng về luật pháp Châu �?u".

nhất trí cả người yêu cầu và �?ại di�?n của tất cả các lực lượng chính tr�? Tây Ban Nha, người ủng h�? rằng �?ơn kiến �??�??ngh�? vẫn m�?.

"Đó là kết quả t�?t nhất chúng tôi có th�? chờ �?ợi ", phát ngôn viên của Platform Proototec, Joaquín Contreras, nói v�?i Cơ quan EFE, và ông tích cực �?ánh giá cao" sự h�? trợ của tất cả các nhóm, bao g�?m cả của Đảng Dân chủ "Mặc dù Contreras �?ã hài lòng, nhưng chính quyền gần nhất, tự tr�? và thành ph�?," tiếp tục quay lưng lại trên nền tảng "và rằng" Cần phải �?i �?ến châu �?u �?�? làm công lý. "

Phát ngôn viên của nền tảng cho biết hôm nay" người dân Murcia sẽ �?i ra ngoài trong ngày thứ bảy liên tiếp �?�? tiếp tục tuyên b�? rằng AVE �?ến nơi chôn cất trong thành ph�? và không phân chia nó thành m�?t nửa. "