EC sẽ trình bày vào ngày mai báo cáo về Nhà nư�?c Liên minh N�?ng lượng

Ủy ban châu �?u sẽ trình bày vào ngày mai, thứ sáu, báo cáo m�?i nhất về Nhà nư�?c của Liên minh N�?ng lượng và tiến b�? trong lĩnh vực này.

Brussels, 23 tháng 11 (EFE) .- Ủy ban châu �?u sẽ trình bày ngày hôm nay, thứ sáu, báo cáo m�?i nhất về Nhà nư�?c của Liên minh N�?ng lượng và tiến b�? trong lĩnh vực này.

phó chủ t�?ch Ủy ban Liên minh N�?ng lượng Maros Sefcovic sẽ ch�?u trách nhi�?m trình bày báo cáo cùng v�?i ủy viên Ủy ban châu �?u về Hành �?�?ng Khí hậu và N�?ng lượng, Miguel Arias Cañete, người ban �?ầu sẽ �?ưa ra gói bi�?n pháp hôm nay. Arias Cañete �?ã tuyên b�? sự ủng h�? của Qu�?c h�?i Châu �?u về các bi�?n pháp t�?ng cường có th�? tái tạo trong m�?t sự kết hợp n�?ng lượng �?ược ph�?i hợp chặt chẽ hơn giữa hai mươi tám.

Mục tiêu là áp dụng các bi�?n pháp �?�? �?ạt �?ược 27% n�?ng lượng tái tạo trong n�?m 2030. Trong lĩnh vực n�?ng lượng tái tạo, Ủy ban Châu �?u cam kết áp dụng m�?t phương pháp tiếp cận khung của châu �?u thay vì các cách tiếp cận qu�?c gia không ph�?i hợp.